Avoin paikkatieto

Suomessa on tarjolla avoimia paikkatietoaineistoja ja rajapintapalveluja. Avoimuuden kriteerit eivät ole saaneet vielä mitään täsmällistä muotoaan, mutta seuraavassa lähtökohtana ovat laajoin käyttöoikeuksin digitaalisessa muodossa saatavilla olevat maksuttomat paikkatiedot, joiden käyttöehdot sallivat vähintään tiedon julkaisemisen osana sovellusta, palvelua tai muuta tuotetta sellaisenaan taikka muokattuna tai yhdisteltynä toisten aineistojen kanssa.

Seuraavassa on koottu linkkejä eräisiin keskeisimpiin avoimiin paikkatietoaineistoihin ja rajapintapalveluihin.

Tätä verkkosivua pidetään yllä ja ehdotukset sivun täydentämiseksi ovat tervetulleita osoitteeseen inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

Avoimia paikkatietoaineistoja

Geologian tutkimuskeskus tarjoaa maa- ja kallioperää kuvaavia avoimia aineistoja eri mittakaavoissa. Avoimen lisenssin soveltaminen tuotteisiin käy ilmi numeeristen tuotteiden hinnastosta. Avoimen lisenssin aineistoina ovat saatavilla Kallioperäkartta 1:5000 000 ja 1:1000 000 sekä 1:200 000, Maaperäkartta 1:1000 000 ja 1:200 000 sekä 1:20 000/50 000,  Pintageologia sekä Magneettinen korkealentoaineisto kilometriruuduissa.
Yhdessä muiden tiedontuottajien kanssa GTK tarjoaa  maaperän pohjatutkimustietoja: Pohjatutkimusrekisterikäyttöehdot.

Ilmatieteen laitos tarjoaa sää- ja tutkahavainnot sekä ennustemallin tiedot . Tiedon hankkiminen edellyttää rekisteröitymistä ja lisenssiehtojen hyväksymistä. Lisätietoa mm. esityksestä 7.3.2013 ja Facebook-sivulta.

Luonnontieteellinen keskusmuseo tarjoaa avoimia aineistoja eliölajien levinneisyydestä kuten kasvi- ja lintuatlakset: LTKM - avoin data,  CC-nimeä-tarttuva-epäkaupallinen.

Maanmittauslaitos tarjoaa maastotietokannan tiedot sekä rakenteisessa muodossa että kuvamuodossa maastokarttana ja pelkistetympänä taustakarttana. Lisäksi tarjolla ovat maaston korkeusmallit, koordinaatistoon oikaistut ortoilmakuvat sekä laserkeilausaineistot ja kiintopisteet. Avoin tietoa ovat myös pienimittakaavaiset kartta-aineistot, kuntajakoaineisto ja paikannimirekisteri. Avoin maastotieto, avoimet aineisto -luettelo, tiedostopalvelu, käyttöehdot (tiedote maastotiedon avaamisesta 1.5.2012); kts. vaihtoehtoisista latausmahdollisuuksista jäljempänä kohdasta Lisätietoa.

Metsäntutkimuslaitos tarjoaa valtakunnan metsien inventoinnissa  tuotettuja VMI-tietoaineistoja, käyttöehdot (tiedote 9.11.2012).

Museovirasto tarjoaa tietoaineistoja, jotka kuvaavat kulttuuriperintöä ja muinaismuistoja: latauspalvelut, Atom-syötekäyttöehdot (25.6.2012).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa väestön terveytteen liittyviä tilastotietoja kunnittain ja muissa aluejaoissa: SOTKAnet-palvelu ja käyttöehdot (CC-BY-SA-3.0), aineistot (tiedote 15.3.2013) 

Tilastokeskus tarjoaa yhteiskuntaa kuvaavia tilastotietoja kuntajaossa ja muissa aluejaoissa: StatFin-tietokantaKuntien avainluvutkäyttöehdot (tiedote, 25.1.2012)

Tarjolla rajapintapalveluissa on myös tietoa oppilaitoksista sekä teollisuus- ja tuotantolaitoksista  sekä tilastointialueiden rajat ja väestötietoa tilastointialueittain ja kilometriruuduittain; käyttöehdot (tiedote 15.5.2013).

Ympäristöhallinto tarjoaa tietoa mm. vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä: OIVA-palvelukäyttöehdot.

Helsingin seudun kunnat ovat Helsinki Region Infoshare -hankkeessa (HRI,käyttöehdot) avanneet monia paikkatietoaineistoja mm. palvelupistetiedot, pienaluetilastoja (aluejakorajojen käyttöehdot), äänestysaluejaon (käyttöehdot) ja Seutukartan (käyttöehdot). Saatavilla myös Helsingin liikenneonnettomuudet sekä liikennemäärät. Ja paljon muuta kartoiksi luokiteltavaa ...

Helsingin seudun ympäristöpalvelut tarjoaa seudullista tietoa mm. väestöstä, rakennuksista ja rakennusmaasta: HSY:n aineistot, käyttöehdot.

Helsingin kaupungin Avoin data -sivulta voi eräiden edellä mainittujen aineistojen lisäksi ladata rakennustiedot (käyttöehdot) sekä Eteläsataman kaupunkimallin (käyttöehdot).

Oulun kaupungin Avoin data -sivulla on mm. joukkoliikenteen aineistoa, ajantasaisia liikennetietoja sekä osoitteet ja julkiset palvelut. Sivustolla voi jättää toiveita julkaistavista aineistoista ja tutustua käyttöehtoihin.

Tampereen kaupungin Avoin data -sivulta löytyy mm. suur- ja tilastoalueet, luonnonmuistomerkit, bussilinjat ja -pysäkit ja paljon muuta sekä käyttöehdot (tiedote 21.12.2012).

Suomi osana laajempia avoimia aineistoja

OpenStreetMap on kartoitusta harrastavien henkilöiden kokoama tietoaineisto, joka on tarjolla maailmanlaajuisesti OpenStreetMap-verkkopalvelun kautta ODbL-lisenssillä.

EuroGeographics on Euroopan karttalaitosten yhteistyöelin, joka tarjoaa 45 maata kattavan 1:1miljoonaan mittakaavaisen EuroGlobalMap-kartta-aineiston ladattavaksi kartta-aineiston (lisenssi).

Avoimia paikkatiedon rajapintapalveluja

Geologian tutkimuskeskus tarjoaa eri mittakaavoissa Kallioperäkartan, Maaperäkartan ja Pintageologian maksuttomina ja avoimina wms- ja wfs-rajapintapalveluina.

Ilmatieteen laitos tarjoaa sää- ja tutkahavainnot sekä ennustemallin tiedot wms- ja wfs-rajapintapalveluina. Käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja lisenssiehtojen hyväksymistä. Palvelua on rajoitettu enimmäismääriin 10000 wms-pyyntöä/vrk, 20000 wfs-pyyntöä/vrk ja yhteensä enintään 600 pyyntöä/5min. Lisätietoa myös Facebook-sivulta.

Liikennevirasto tarjoaa valtakunnallisen Matka.fi-rajapintapalvelun joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista sekä Digitraffic-rajapintapalvelun liikenteen sujuvuustiedoista.

Maanmittauslaitos tarjoaa sovellusten ja palvelujen kehittäjille maksutta koekäyttöön ja maksuttomaan rajoitettuun käyttöön (1000 hakua/2 tuntia) rasterimuotoisten karttojen ja ilmakuvien rajapintapalvelut (WMTS). Lisäksi tarjolla on Nimistön kyselypalvelu (maksuttomasti enintään 300 palvelupyyntöä vuorokaudessa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa tilastotietoja SOTKAnet REST API -rajapintapalveluna (käyttöohjeet). Rajapinta on tarkoitettu tietojen noutamiseen erissä niiden jatkokäyttöä varten eri sovelluksissa; tietoa palvelusta. (tiedote 15.3.2013)

Tilastokeskus tarjoaa avoimeen käyttöön rajapintapalveluna StatFin-tietokannan tiedot (tiedote 25.1.2012). Lisäksi tarjolla on paikkatietoaineistoja  WMS ja WFS-palveluissa (tiedote 15.5.2013).

Ympäristöhallinto tarjoaa osana OIVA-palvelua avoimia karttakuvapalvelun (wms) rajapintapalveluja vesimuodostumista ja valuma-alueista, luonnonsuojelu- ja natura-alueista, järvien syystiedoista, pohjavesialueista sekä maankäytöstä ja -peitteestä.

Valtiokonttori tarjoaa avoimena tietona Suomi.fi Palvelukartan palvelupisteet wms- ja wfs-rajapintapalveluna; käyttöehdot (3.4.2012).

Helsingin seudun liikenne tarjoaa Reittioppaan rajapintapalvelun joukkoliikennevälineiden reiteistä, aikatauluista ja kulkuneuvojen sijainnista.

Pääkaupunkiseudun kunnat tarjoavat avoimeen käyttöön Palvelukartan REST-rajapinnan; rajapinnan käyttöehdot.

Tampereen kaupunki tarjoaa useita paikkatietoaineistoja rajapintapalvelujen kautta. Lisätietoa Tampereen Avoin data -sivuilta.

Tulossa

Monet valtionhallinnon viranomaiset avaavat aineistojaan. Paikkatiedon avaaminen jatkuu myös kunnissa.

Lisätietoa avoimista tietoaineistoista ja paikkatiedoista

Avoimia maastotietoja on saatavilla mm. torrent-jakelussa Internet-käyttäjien kapsi-palvelussa sekä Laillisettorrentit-palvelussa: maastotietokanta,maastotietokanta Postgis-kantanatiestö osoitteillatiestö Postgis-kantana ja peruskarttarasteri.

Hyödyllistä tietoa avoimen paikkatiedon hankkimisesta ja käsittelystä löytyy myös Latuviitta.org-palvelusta (mm. tietoa postinumeroalueiden muodostamisesta avoimen datan pohjalta).

Paikkatietoaineistoja ja rajapintapalveluja on kuvailtu metatietoina ja kuvailut ovat tarjolla Paikkatietoikkunassa.

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä - tutkimuksessa toteutettiin yrityshaastattelut sekä laaja yrityskysely, joiden avulla kerättiin tietoa julkisen tiedon käytön esteistä ja tiedon avaamisen tarjoamista mahdollisuuksista. (Julkisen tiedon hyödyntäminen -projektin loppuraportti, Aalto-yliopisto, Diges ry; 2012)

Monia paikkatietoaineistoja on saatavilla testikäyttöön Paikkatietolainaamosta.

Paikkatiedon avaamisen tilanne Suomessa käy ilmi esityksestä 24.10.2012 Avoin Data 2012 seminaarissa.

Valtiokonttori pitää Suomi.fi palvelun yhteydessä avoimen tiedon verkkosivua osoitteessa http://data.suomi.fi

Avoindata.net on suomalaisen avoimen data verkoston tukisivusto. Siellä voi esittää kysymyksiä avoimeen dataan liittyen.