Direktiivi, laki ja asetus

INSPIRE-direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista. Direktiivi tähtää paikkatietojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen. Suomessa direktiivin toteuttamisesta on säädetty laissa ja asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista.

INSPIRE-direktiivi

INSPIRE-direktiivi määrittelee Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin. Se yhtenäistää julkisen hallinnon paikkatietoaineistojen ja -palvelujen saatavuutta sekä velvoittaa viranomaiset kuvailemaan direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot ja saattamaan ne tietoverkon kautta yhteiskäyttöön. Direktiivi astui voimaan 15.5.2007.

Direktiivin toimeenpano määritellään direktiiviin liittyvissä täytäntöönpanosäännöissä eli komission antamissa asetuksissa ja ohjeissa. Toimeenpano perustuu kansainvälisiin standardeihin.

Direktiivi tukeutuu kansallisiin paikkatiedon infrastruktuureihin, joista säädetään kansallisissa säädöksissä. Suomessa laki paikkatietoinfrastruktuurista astui voimaan 17.6.2009 ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista 12.10.2009.

Laki paikkatietoinfrastruktuurista

Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) säätää, miten Inspire-direktiivin vaatimukset pannaan täytäntöön Suomessa eikä laajenna direktiivin soveltamisalaa. Laissa määritellään velvoitteet viranomaisille, jotka hallinnoivat direktiivin piiriin kuuluvaa, alkuperäistä paikkatietoaineistoa. Soveltamisalaan kuuluvat paikkatiedot on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista.

Viranomaisten on laadittava paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot sekä liitettävä ne hakupalveluun, jonka avulla niiden käytön on oltava ilmaista. Myös muut paikkatiedon tuottajat voivat julkaista metatiedot hakupalvelussa. Hakupalvelusta vastaa Maanmittauslaitos, joka antaa ohjeet metatietojen laatimisesta.

Viranomaisten on laadittava ja pidettävä ajan tasalla yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto sekä huolehdittava, että se on saatavilla tietoverkossa katselua ja siirtämistä varten. Yhteiskäyttöisten paikkatietoaineistojen laatimisessa on otettava huomioon, mitä tietosuojasta ja tiedon julkisuudesta säädetään. Maanmittauslaitos tarjoaa tukipalveluja paikkatietoa hallinnoiville viranomaisille paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja seuraa paikkatiedon laatua ja yhteentoimivuutta.

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen käytöstä peritään maksuja sen mukaan kuin maksuista on säädetty, mutta metatiedot ja hakupalvelun käyttö ovat maksuttomia. Mikäli maksuja peritään, viranomaisten on mahdollistettava sähköinen asiointi, ja käyttöehtojen ja sopimusmallien on oltava tietoverkossa saatavilla. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen tulee olla maksuttomia Euroopan yhteisön toimielimille raportointiin.

Viranomaisten on seurattava yhteiskäyttöisten paikkatietoaineistojensa käyttöä. Maanmittauslaitos kokoaa vuosittain aineistojen ja palvelujen kuvailuja, saatavuutta ja käyttöä sekä yhteentoimivuutta koskevat seurantatiedot, jotka toimitetaan EU:n komissiolle.

Maa- ja metsätalousministeriö toimii Inspire-yhteystahona Suomessa sekä ohjaa ja seuraa lain toimeenpanoa. Valtioneuvoston nimittämä paikkatietoasioita käsittelevä neuvottelukunta tukee maa- ja metsätalousministeriön toimintaa, arvioi paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä ja käyttöä sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja.

Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009) tarkentaa lakia paikkatietoinfrastruktuurista. Asetuksessa nimetään paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset ja lain soveltamisalaan liittyvät paikkatiedot.

Asetuksessa tarkennetaan myös Maanmittauslaitoksen ja paikkatietoasioita käsittelevän neuvottelukunnan tehtävät sekä seurannan toimeenpano.

Asetuksessa luetellaan Maanmittauslaitoksen tukipalvelut paikkatietoa hallinnoiville viranomaisille. Tukipalveluja ovat:

  • Neuvontapalvelut, jotka koskevat Inspire-direktiivin ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamista, paikkatietoinfrastruktuuria koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja teknisiä kysymyksiä sekä paikkatietoaineistojen ja niiden käyttöä koskevia ehtoja ja sopimusmalleja.
  • Verkkopalvelut aineistojen muuntamiseen ja tietopalveluiden yhdistämiseen.
  • Neuvonta- ja verkkopalveluja sekä yleisesti paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista tukeva internet-sivusto

Asetuksessa on lueteltu vuosittain kerättävät seurantatiedot ja kuvattu Maanmittauslaitoksen rooli tietojen kokoajana.

Asetuksessa luetellaan myös tarkemmin paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokoonpano ja  tehtävät.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan maakuntahallinto on säätänyt lain (landskapslag om en infrastruktur för geografisk information) ja antanut asetuksen paikkatietoinfrastruktuurista (landskapsförordning) INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta. Aineistot, joita laki koskee, on lueteltu asetuksen kohdassa 1.

Ahvenanmaalla ei omaa portaalia ja tietomme mukaan Ahvenanmaan viranomaiset toimittavat paikkatietoaineistojen kuvailut kansalliseen hakupalveluun (Paikkatietohakemisto). Kun Ahvenenmaan viranomaiset toteuttavat paikkatietoaineistojen rajapintapalveluja, ei ole estettä liittää niitä selattavaksi Paikkatietoikkunan karttaikkunassa.