Geodeettinen laitos

Paikkatietoalan mittaus- ja tutkimustyötä

Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. Geodeettinen laitos

* kehittää menetelmiä paikkatiedon keruuseen, käsittelyyn, jakeluun ja käyttöön
* tutkii ja kehittää geodesian, geodynamiikan, geoinformatiikan, kartografian, kaukokartoituksen, fotogrammetrian, navigoinnin ja paikannuksen menetelmiä ja laitteita
* edistää uusien menetelmien ja teknologioiden käyttöönottoa geodesian, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin aloilla
* toimii maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena.

Geoinformatiikka ja kartografia

Geoinformatiikan ja kartografian osaston tutkimus keskittyy paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöisyyteen, paikkatietokantojen laatuun, 3D mallintamiseen, karttakäyttöliittymien käytettävyystutkimukseen, mobiilikartografiaan ja kontekstitietoisiin karttoihin.

EUn FP7 projektissa Haptic, Audio and Visual Interfaces for Maps and Location Based Services (HaptiMap) osasto kehittää multimodaalisia karttakäyttöliittymiä erityisryhmiä varten.

Osasto on kehittänyt mittavan Nuuksion testiympäristön jokapaikan henkilökohtaisen navigoinnin sovellusten testaamiseksi. Testiympäristö perustuu laserkeilauksen ja muun uuden teknologian hyödyntämiseen tiedonkeruussa.

Osasto on aktiivisesti mukana useassa hankkeessa, joiden tavoitteena on paikkatiedon infrastruktuurin edistäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, kuten kansallinen Paikkatietostrategia ja INSPIREn toimeenpanoon liittyvä EU hanke European Spatial Data Infrastructure Network (ESDIN).

Linkki organisaation sivuille: www.fgi.fi/

24.5.2010 00:55

Toimijat tutuiksi

Paikkatietoikkunassa esitellään organisaatioita, jotka tarjovat karttatasoja Paikkatietoikkunassa.

Lisäksi sivuilla esitellään paikkatietoalan tutkimus- ja oppilaitoksia, yhteistyöfoorumeja ja -hankkeita. Keskeisiä verkostoja ovat alan yhdistykset ja foorumit, jotka työskentelevät mm. standardoinnin parissa.

Alan yritysten tarjoamiin palveluihin voi tutustua Positio-lehden yrityshakemistossa.