Inspire-tuki

Inspire-direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista. Tälle sivulle on koottu Inspire-direktiivin kannalta keskeisimmät asiat.

Direktiivi, laki ja asetus

Inspire-direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista. Direktiivi tähtää paikkatietojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen. Lue lisää

Velvoitetut viranomaiset

Asetus paikkatietoinfrastruktuurista luettelee ne viranomaiset, jotka ylläpitävät Inspire-direktiivin piiriin kuuluvia tietoaineistoja Suomessa. Säädösten mukaan paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava tietoaineistoja ja -palveluja koskevat metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun, laadittava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto ja pidettävä se ajan tasalla, sekä huolehdittava, että tietoaineisto on saatavilla tietoverkossa katselua ja siirtämistä varten. Lue lisää

Kunnat

Kunnat ovat tärkeässä roolissa Inspiren piiriin kuuluvien aineistojen tuottamisessa. Seuraavaksi aikataulussa on kuntien vuoro toteuttaa Inspire-direktiiviä, minkä vuoksi kuntia varten on koottu kuntien oma tietopaketti, josta selviää kuntien kannalta keskeisimmät aineistot ja aikarajat. Lue lisää

Aikataulu

Kansallisissa säädöksissä sekä Inspire-direktiivissä ja sen täytäntöönpanosäännöissä on määritelty toimeenpanoon liittyviä aikarajoja. Aikataulut ovat erilaisia riippuen siitä, mihin paikkatietoryhmään paikkatietoaineisto kuuluu. Lue lisää

Täytäntöönpanosäännöt

Täytäntöönpanosäännöt (Implementing Rules) ovat EU:n komission antamia asetuksia, joissa määritellään miten paikkatietoinfrastruktuuri tulee toteuttaa EU:n jäsenvaltioissa. Asetuksiin liittyy teknisiä ohjeita, joissa kuvataan tarkemmin, miten paikkatietoinfrastruktuurin eri osat tulisi toteuttaa kansainvälisiä standardeja soveltaen. Lue lisää

Paikkatietoryhmät

Inspire-direktiivi nimeää liitteissä I, II ja III runsaat 30 paikkatietoryhmää (spatial data themes). Direktiivi koskee niitä viranomaisten hallussa olevia sähköisiä, julkisia paikkatietoaineistoja, jotka kuuluvat liitteissä mainittuihin paikkatietoryhmiin. Lue lisää

Aineistoluettelo

Kansalliseen aineistoluetteloon on kirjattu Inspire-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot Suomessa. Luettelon ylläpidosta vastaa Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Lue lisää

Tietotuotemäärittelyt

Inspire-tietotuotemäärittelyt (data product specification) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Ne laaditaan kustakin Inspire-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Tulevaisuudessa kaikissa EU:n jäsenmaissa viranomaiset tarjoavat paikkatietoa yhtenäisessä muodossa. Lue lisää

Metatiedot

Paikkatietoaineistot ja -palvelut kuvataan metatietojen avulla. Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava metatiedot ainakin niistä Inspire-direktiivin piiriin kuuluvista paikkatietoaineistoista, jotka on lueteltu kansallisessa aineistoluettelossa. Lue lisää

Verkkopalvelut

Verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä paikkatietojen esittämiseen, käsittelyyn ja muuntamiseen tarkoitettuja tietoverkossa olevia palveluita. Inspire-direktiivissä nimetyt verkkopalvelut ovat hakupalvelu, katselupalvelu, latauspalvelu, muunnospalvelu ja käynnistyspalvelu. Lue lisää

Seuranta ja raportointi

Inspire-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle. Raportointi tehdään kolmen vuoden välein. Se kuvaa, miten direktiivi on viety kansalliseen lainsäädäntöön, miten sen toimeenpano on ohjeistettu ja tuettu sekä miten toimeenpanoa seurataan ja toiminnan laatu varmistetaan. Seuranta koskee direktiivin piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen metatietojen kuvaamisen sekä katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisen edistymistä. Se tehdään vuosittain. Lue lisää

Standardit ja suositukset

Tällä sivulla esitellään paikkatiedon standardeja ja JHS-suosituksia aihepiireittäin ryhmiteltyinä. Lue lisää

Yhteistyöfoorumit

INSPIRE-komitea

EU:n komissiota avustavassa INSPIRE-komiteassa ovat edustettuina unionin jäsenmaat. Suomea edustaa kansallinena yhteystahona maa- ja metsätalousministeriö. Lue lisää Insipire-komitean sivuilta.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta koordinoi Inspire-direktiivin toimeenpanoa Suomessa. Lue lisää

Inspire-verkosto

Kaikille avoin kansallinen Inspire-verkosto tukee paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja direktiivin toimeenpanoa Suomessa. Lue lisää

Inspire-sihteeristö

Maanmittauslaitoksessa toimiva Inspire-sihteeristö tukee Inspire-direktiivin toimeenpanossa ja järjestää mm. koulutuksia Inspire-asioista.

Inspire Forum

Eurooppalainen INSPIRE Forum tarjoaa mahdollisuuden seurata Inspire-direktiivin toimeenpanoa Euroopan tasolla. Lue lisää Forumin sivuilta.