Tietoa INSPIRE-direktiivistä

INSPIRE on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri.

INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe) tähtää paikkatietojen yhteentoimivuuteen, niiden käytön ja ympäristön tilan seurannantehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen sekä monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen. Direktiivi ja sen pohjalta annetut komission asetukset määrittelevät keinot ja aikataulun, miten paikkatiedon infrastruktuuri tulisi toteuttaa vaiheittain EU-jäsenvaltioissa vuoteen 2020 mennessä.

Direktiivin määrittelemiä paikkatietoinfrastruktuurin osia ovat:

  • metatiedot
  • paikkatietoaineistot, -tuotteet ja -palvelut
  • verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut)
  • tietojen yhteiskäyttö sekä saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset
  • raportointi ja seuranta

INSPIRE-tuki-sivulle on koottu kaikki direktiivin ja sen velvoitteiden ja täytäntöönpanon kannalta keskeisimmät asiat.

Inspire paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoaineistot Tietotuotteet Käynnistyspalvelu Latauspalvelu Muunnospalvelu Katselupalvelut Hakupalvelu LuettelopalveluKuva: INSPIRE-paikkatietoinfrastruktuuri

Täytäntöönpanosäännöt

Vaatimukset paikkatietoinfrastruktuurin osien toteuttamiselle on määritelty direktiiviin liittyvissä komission asetuksissa eli täytäntöönpanosäännöissä ja niitä täydentävissä teknisisssä ohjeissa. Kansalliset vaatimukset paikkatietoinfrastruktuurille Suomessa on määritelty laissa paikkatietoinfrastruktuurista.

Paikkatietoryhmät ja tietotuotemäärittelyt

INSPIRE-direktiivi koskee 34 teemaa eli paikkatietoryhmää, jotka on määritelty direktiivin liitteissä I-III. Näitä paikkatietoryhmiä koskevat tietotuotemäärittelyt ohjaavat, missä muodossa tieto luovutetaan.

Velvoitetut viranomaiset

Asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista on määritelty ne viranomaiset, jotka ovat velvoitettuja täyttämään direktiivin vaatimukset direktiivissä määritellyssä aikataulussa. Kansallisessa aineistoluettelossa on lueteltu aineistot, joita nämä vaatimukset koskevat sekä viranomaisorganisaatiot, jotka ovat vastuussa kustakin aineistosta.

Kunnat ovat tärkeässä roolissa INSPIREn piiriin kuuluvien aineistojen tuottamisessa, minkä vuoksi kuntia varten on koottu kuntien tietopaketti.

Aikataulu

INSPIRE-direktiivi määrittelee aikataulun eri paikkatietoinfrastruktuurin osa-alueille. Aikataulut ovat erilaisia riippuen siitä, mihin paikkatietoryhmään paikkatietoaineisto kuuluu. INSPIREn kokonaisaikataulu on nähtävissä Toteutusaikataulu-sivulla. Seuraavat INSPIRE-prosessin määräajat ovat keskeisessä roolissa vuosien 2012-2013 aikana.

14.5.2012 Komissio julkaisee liitteiden II ja III tietotuotemäärittelyiden täytäntöönpanosäännön luonnoksen jäsenvaltioiden kommentoitavaksi (määräaika 8.6.2012 mennessä).
7.6.2012 INSPIRE-verkoston vuosikokous ja -seminaari, Helsingin Messukeskus.
8.6.2012 Jäsenvaltiot toimittavat kommentit tietotuotemäärittelyiden täytäntöönpanosäännöstä.
28.6.2012 Latauspalvelut otetaan käyttöön liitteiden I ja II kansallisten tietotuotteiden osalta alustavalla toimintakyvyllä tähän päivään mennessä.
28.12.2012 Latauspalvelut otetaan käyttöön liitteiden I ja II kansallisten tietotuotteiden osalta täydellä toimintakyvyllä tähän päivään mennessä.
15.5.2013 Liitteen III piiriin kuuluvien kansallisten aineistojen metatiedot laaditaan sekä katselu- ja latauspalvelut toteutetaan tähän päivään mennessä.
vuosi 2013 Kansalliset tietotuoteryhmät valmistelevat suunnitelmat liitteiden II ja III INSPIRE-tietotuotteiden toimeenpanosta vuoden 2013 aikana.
syksy 2013 EU:n komission käynnistää Maintenance&Implementing Group, MIG:n huolehtimaan ohjeistojen ja täytäntöönpanosääntöjen ylläpidosta.
2013-2014 Kansallinen asetus paikkatietoinfrastruktuurista tarkistetaan vastaamaan INSPIRE-direktiivin tarkentunutta soveltamisalaa.

Koulutus ja tuki

Maanmittauslaitoksessa toimiva INSPIRE-sihteeristö järjestää koulutuksia INSPIRE-asioista vastaaville viranomaisille ja tukee INSPIRE-direktiivin vaatimusten toimeenpanossa sekä Paikkatietoikkunan tukisivujen avulla että sähköpostitse osoitteessa inspire(at)maanmittauslaitos.fi.