Julkaisuja

Paikkatiedon parissa julkaistaan monia erilaisia julkaisuja. Tähän osioon on koottu keskeisimmät paikkatietoalan julkaisut.

Avoin paikkatieto

Avoin paikkatieto on paikkatietoa, joka on kaikkien saatavilla, hyödynnettävissä ja käytettävissä ilmaiseksi. Suomessa on runsaasti avoimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja. Tutustu niihin Avoin paikkatieto -sivulla ja luo oma sovelluksesi. Paikkatietoverkosto on julkaissut myös oppaat avoimen paikkatiedon hyödyntämiseen ja tietojen avaamiseen. 

Paikkatietostrategia

Kansallisessa paikkatietostrategiassa 2016 "Paikkatiedon paikka" luodaan visio, tavoitteet ja toimenpiteet paikkatiedon edistämiselle vuoden 2016 loppuun mennessä. Tutustu strategiaan Paikkatietostrategia-sivulla ja hyödynnä paikkatiedon mahdollisuudet. Nyt on aika osoittaa paikkatiedon paikka!

Strategiaan liittyy myös Paikkatietoverkostolle vuoden 2014 lopussa teetetty paikkatietoselvitys paikkatietoviestinnästä ja paikkatietojen hyödyntämisestä.

Viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitystyö on käynnissä. Työn tavoitteena on tuottaa JUHTA:n hyväksymän viitearkkitehtuurimallin mukaisesti harmonisoitu paikkatiedon viitearkkitehtuuri, joka tukee kunkin organisaation omaa kokonaisarkkitehtuurityötä paikkatietonäkökulman osalta. Tutustu viitearkkitehtuurityöhön Viitearkkitehtuuri-sivulla.

Paikkatiedon laatu

Paikkatiedon laadulla tarkoitetaan sitä, missä määrin paikkatietoaineisto tai -palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset ottaen huomioon aiottu käyttötarkoitus. Paikkatiedon laatuun liittyy useita hankkeita, suosituksia, standardeja, tapahtumia ja sovelluksia, Esimerkkejä näistä on kuvattu Paikkatiedon laatu -sivulla.

Standardit ja suositukset

Standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulisi toteuttaa, jotta ne olisivat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia keskenään. Kansallisesti suositukset annetaan JHS-suosituksina. Kansainvälisesti merkittävimmät standardit antavat ISO (International Standardisation Organisation) ja OGC (Open Geospatial Consortium).

Sanastot

Paikkatietoalalla on tehty eri hankkeissa sanastotyötä. Keskeisin alan sanastoista on Geoinformatiikan sanasto, jonka uusin laitos julkaistiin keväällä 2014. Lisäksi on olemassa useita muita alan sanastoja, joista merkittävimmät on listattu Sanastot-sivulle.

Raportteja

Paikkatietoalalla tehdään vuosittain useita raportteja. Ne kuvataan Raportteja-sivulla.