Karttajulkaisun käyttöehdot

Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi tarjoama kansallinen paikkatietoportaali (myöhemmin Paikkatietoikkuna).

Osana Paikkatietoikkunaa on tarjolla toiminto (myöhemmin Karttajulkaisu), jonka avulla on mahdollista määritellä ja julkaista Paikkatietoikkunasta irrotettu, verkkosivulle upotettu karttaikkuna. Karttajulkaisu on maksuton näiden käyttöehtojen puitteissa ja saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti. Paikkatietoikkunasta irrotettua, julkaistua karttaikkunaa (myöhemmin Julkaistu karttaikkuna) koskevat samat käyttöehdot kuin Paikkatietoikkunaa.

Näissä käyttöehdoissa mainitaan mm., että Paikkatietoikkuna tarjoaa rekisteröityneelle käyttäjälle mahdollisuuden julkaista palvelusta irrotettu karttaikkuna julkisilla maksuttomilla verkkosivuilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Julkaistun karttaikkunan käyttöä koskevat samat Karttapalvelun käyttöehdot kuin Paikkatietoikkunaa.

Maanmittauslaitos ja paikkatietoaineistojen tuottajat varaavat oikeuden rajoittaa Julkaistun karttaikkunan käyttöä.

Maanmittauslaitoksella on oikeus linkittää Julkaistut karttaikkunat Paikkatietoikkunaan ja julkaista niiden lähettämien palvelupyyntöjen määrät.

Osapuolet

Osapuolina ovat Paikkatietoikkunan rekisteröitynyt käyttäjä, joka on Julkaistun karttaikkunan julkaisija (myöhemmin Julkaisija) ja Paikkatietoikkunan ylläpitäjänä Maanmittauslaitos (myöhemmin MML). MML on tehnyt erilliset sopimukset paikkatietoaineistojen tuottajien (myöhemmin Tiedontuottajat) kanssa karttakuvien ja paikkatietojen (myöhemmin Tuote) tarjoamisesta selattavaksi Julkaistussa karttaikkunassa. Julkaistun karttaikkunan käyttäjää (myöhemmin Käyttäjä) koskevat Paikkatietoikkunan Karttapalvelun käyttöehdot.

Toiminnot

Rekisteröidyttyään ja kirjauduttuaan Paikkatietoikkunassa ja hyväksyttyään nämä käyttöehdot Julkaisija voi Karttajulkaisun avulla määritellä Julkaistun karttaikkunan sisällön ja toiminnallisuuden, tallentaa määrittelyt ja tämän jälkeen tarjolla olevan koodin avulla julkaista määrittelyn mukaisen Julkaistun karttaikkunan pitämillään julkisilla, maksuttomilla verkkosivuilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu.

Karttajulkaisussa tarjolla olevaa sisältöä eli Tiedontuottajien Tuotteita on voitu rajoittaa verrattuna Paikkatietoikkunan karttaikkunassa selattavissa olevaan sisältöön. Samoin Karttajulkaisussa tarjolla ja määriteltävissä oleva toiminnallisuus voi olla suppeampi kuin Paikkatietoikkunan karttaikkunan toiminnallisuus.

Julkaistun karttaikkunan Käyttäjä voi selailla Julkaisijan määrittelyn mukaan paikkatietoaineistoista tuotettuja Tuotteita eri mittakaavoissa erikseen tai päällekkäin.

MML ja Tiedontuottajat varaavat oikeuden rajoittaa käyttöä asettamalla enimmäismäärä Julkaisijan Julkaistujen karttaikkunoiden lähettämille palvelupyynnöille. Mahdolliset voimassa olevat rajoitukset julkaistaan Paikkatietoikkunan Karttajulkaisu-toiminnon yhteydessä.

Immateriaalioikeudet

Paikkatietoaineistoihin ja Tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät MML:lla ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Paikkatietoikkunan Paikkatietohaku-toiminnon kautta Tuotteiden lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa.

Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Karttajulkaisusta tai Julkaistusta karttaikkunasta ja saattaminen yleisön saataville edellä mainitusta poikkeavalla tavalla levittämällä tai esittämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Tuotteesta tai sen osasta on kielletty. Käyttäjällä on lupa tulostaa Julkaistusta karttaikkunasta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja. Muu karttojen kopiointi on kielletty.

Vastuu

MML pyrkii yhteistyössä Tiedontuottajien kanssa tarjoamaan EU:n komission asetuksen (EY/976/2009) mukaisen verkkopalvelujen palvelutason. MML ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Julkaisijalle tai Käyttäjälle Karttajulkaisun tai Julkaistun karttaikkunan toiminnan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja. MML ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Tiedontuottajien Tuotteet esitetään sellaisenaan eikä MML eivätkä Tiedontuottajat vastaa Tuotteiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. MML varaa oikeuden muuttaa Karttajulkaisua, rajoittaa pääsyä tai estää pääsy Karttajulkaisuun sekä lopettaa Karttajulkaisu. MML varaa oikeuden muuttaa, rajoittaa, keskeyttää, estää tai lopettaa Julkaistun karttaikkunan toiminta.

Mikäli Julkaisijasta johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Julkaisija on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.

Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.

Paikkatietoikkuna tarjoaa Julkaisijalle mahdollisuuden rekisteröityä ja kirjautua Paikkatietoikkunassa. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja MML:n asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimimerkki ja nimi sekä mahdollinen Julkaisijan edustama organisaatio).

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Julkaistun karttaikkunan toimintaan ja Karttajulkaisun kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Nimimerkki voi näkyä Paikkatietoikkunassa muille käyttäjille, mutta muita tietoja MML ei luovuta ulkopuolisille. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on näiden käyttöehtojen lopussa.

MML pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn asiakasrekisterin tietoihin.

Käyttäjätunnus ja salasana

Julkaisijan tunnistamiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Julkaisijan tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi.

MML voi peruuttaa käyttäjätunnuksen, jos Julkaisija toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. MML:lla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy Paikkatietoikkunan Karttajulkaisuun, jos se on Paikkatietoikkunan toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Julkaisija ei ole kirjautunut Paikkatietoikkunaan kuuteen (6) kuukauteen, MML voi halutessaan estää Julkaisijan salasanan ja käyttäjätunnuksen käytön Paikkatietoikkunassa. Paikkatietoikkunassa rekisteröitymisen kautta luotu Julkaisijan käyttäjätunnus ja salasana poistetaan käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia ja Tuotteiden käyttöä koskevat ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Omia paikkatietoja koskevat säännöt

Paikkatietoikkunan Karttapalveluun Julkaisija saa tallentaa omia paikkatietoja vain Suomen alueelta vain suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä sisältönä. Karttapalveluun Julkaisijan tallentaman tiedon tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukaista. Julkaisijalla tulee olla oikeus tallentamansa sisällön käsittelyyn eikä sisältöä saa tallentaa Karttapalveluun, mikäli se loukkaisi jonkin osapuolen oikeuksia.

Julkaisija voi pitämillään verkkosivuilla julkaista Karttapalveluun tallentamaansa sisältöä Paikkatietoikkunan avulla Julkaistussa karttaikkunassa.

MML ei vastaa Julkaisijan tallentaman sisällön säilymisestä Paikkatietoikkunan Karttapalvelussa. MML:lla on oikeus katsoa Julkaisijan tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö. MML ei ole korvausvelvollinen Julkaisijan tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta. Omien paikkatietojen tallentaminen Paikkatietoikkunan Karttapalveluun ei luo MML:lle mitään muita oikeuksia tallennettuun tietoon.

Evästeiden käyttö

Paikkatietoikkunan ja sen avulla Julkaistun karttaikkunan käyttöä seurataan mm. evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Paikkatietoikkunan ja Julkaistujen karttaikkunoiden käytöstä Paikkatietoikkunan edelleen kehittämiseksi. Julkaisija voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Paikkatietoikkunan tai Julkaistun karttaikkunan toiminnallisuutta.

Linkittäminen ja palvelupyyntöjen määrien julkaisu

Julkaisijalla on oikeus linkittää Julkaistu karttaikkuna omille verkkosivuilleen näiden käyttöehtojen puitteissa.

MML:lla on oikeus linkittää Paikkatietoikkunan avulla Julkaistut karttaikkunat Paikkatietoikkunaan, kerätä tiedot Julkaistujen karttaikkunoiden lähettämistä palvelupyynnöistä ja julkaista Paikkatietoikkunassa Julkaistujen karttaikkunoiden nimet, osoitteet, Julkaisijoiden nimimerkit sekä lähetettyjen palvelupyyntöjen määrät.

Julkaisijalla tai muulla osapuolella on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Paikkatietoikkunaan tai sen alasivuun. Linkin yhteydessä pitää näkyä Paikkatietoikkuna-nimi. Linkin kautta Paikkatietoikkunan tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä.

Muunlainen linkittäminen ja sisällön irrottaminen on näiden käyttöehtojen puitteissa kielletty.

Paikkatietoikkunan asiakasrekisterin rekisteriseloste