Katselupalvelun toteutus

Katselupalvelu toteutetaan WMS- tai WMTS-rajapintapalvelun avulla. Komission tuottamat katselupalvelun tekniset ohjeet sisältävät muutamia lisäyksiä ja täsmennyksiä standardinmukaiseen WMS-palveluun nähden. Tässä artikkelissa on kuvattu, mitä muutoksia palvelun toiminnallisuuteen on tehtävä, että se täyttää INSPIRE-direktiivin ja toimeenpanosääntöjen vaatimukset.

Päivitetty 16.4.2013

JHS 180 -suositus, joka sisältää päivitetyt ohjeet katselupalvelun toteuttamiseen, on hyväksytty 28.2.2013 ja liitteineen ladattavissa JHS-suositukset -sivustolta

JHS 180 -suositus (pdf)

Liite 1 - Karttakuvapalvelu (pdf)

Liite 4 - Palvelujen testaus (pdf)

Suositukseen kuuluu INSPIRE-profiili, jonka keskeisimmät erot tavanomaiseen WMS-rajapintaan nähden on kuvattu alla. Tiedot perustuvat Katselupalvelujen teknisen ohjeen (pdf) versioon 3.11. Ohjeen 16.4.2013 päivitetyssä versiossa on otettu huomioon OGC:n muuttunut käytäntö yksilöivien resurssitunnisteiden käytössä: URI-tunnisteiden käyttöä suositellaan URN-tunnisteiden sijaan. Lisäksi dokumenttiin on tehty kirjoitusasun tarkistuksia.

1) INSPIRE-skeemalaajennokset
2) WMS-rajapinnan kielituen ilmaiseminen INSPIRE-skeemalaajennosten avulla

3) Karttatasojen nimeäminen ja ryhmittely

4) Viittaukset WMS-palvelun metatietoihin ja sen karttatasoissa esitettyjen aineistojen metatietoihin

5) Koordinaattijärjestelmätuki

6) Muut tekniset vaatimukset

7) Palvelun tietosisältö

8) Palvelutasovaatimukset


WMS-standardista suositellaan käytettäväksi WMS 1.3.0 [ISO 19128] –versiota. Tällöin INSPIRE:n määrittämät laajennokset sijoitetaan GetCapabilities-kyselyn vastausviestissä <inspire_vs:ExtendedCapabilities> -nimiseen elementtiin. On kuitenkin mahdollista käyttää myös WMS-versiota 1.1.1. Tällöin laajennokset sijoitetaan <VendorSpecificCapabilities> -elementtiin. Tämän ohjeen esimerkeissä sovelletaan WMS-versiota 1.3.0.

1) INSPIRE-skeemalaajennokset

Jotta INSPIRE:n teknisissä ohjeissa määritellyt laajennokset GetCapabilities-kyselyn vastausviestiin voidaan ottaa käyttöön, dokumentin alussa on määriteltävä INSPIRE-nimiavaruus ja skeemojen sijainti. Alla esimerkki tarvittavista viittauksista:

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms"
xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0"
xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
...
</WMS_Capabilities>

GetCapabilities-kyselyn vastausviestissä on mukana mm. seuraavat tiedot:

  • Palvelun metatiedot
  • Palvelun tukemien operaatioiden metatiedot
  • Karttatasojen metatiedot
  • Palvelussa tuetut kielet

Ajantasaiset versiot skeemoista löytyvät Komission INSPIRE-sivustolta.

2) WMS-rajapinnan kielituen ilmaiseminen INSPIRE-skeemalaajennosten avulla

WMS-rajapinnan tulee pystyä tulkitsemaan INSPIRE-määriteltyyn GetCapabilities-kyselyyn liitettävä LANGUAGE-parametri ja palauttamaan asianmukainen GetCapabilities-vastausviesti. LANGUAGE-parametri lähetetään vain GetCapabilities-kyselyn yhteydessä, sillä GetCapabilities-vastausviesti kertoo operaatiokohtaiset tekniset osoitteet joko pyydetyllä kielellä tai palvelun oletuskielellä. Tämän jälkeen palvelu toimii kuten standardinmukainen WMS-palvelu.

Vaikka GetCapabilities-kysely lähetettäisiin katselupalveluun ilman kieliparametria, vastausviestin on sisällettävä tieto palvelussa tuetuista kielistä.

Tieto tuetuista kielistä annetaan SupportedLanguages-elementin sisällä. Katselupalvelun oletuskieli osoitetaan DefaultLanguage-elementin sisällä Language-elementissä. Muut tuetut kielet luetellaan SupportedLanguage-elementeissä.

Nykyinen valittu kieli osoitetaan puolestaan ResponseLanguage-elementin sisällä Language-elementissä.

Esimerkki palvelun GetCapabilities-vastausviestistä, jossa oletuskielenä ja valittuna kielenä on suomi ja toisena tarjolla olevana kielenä englanti:

<inspire_vs:ExtendedCapabilities>

<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
    <inspire_common:DefaultLanguage>
        <inspire_common:Language>fin</inspire_common:Language>
    </inspire_common:DefaultLanguage>
    <inspire_common:SupportedLanguage>
        <inspire_common:Language>eng</inspire_common:Language>
    </inspire_common:SupportedLanguage>
</inspire_common:SupportedLanguages>
<inspire_common:ResponseLanguage>
    <inspire_common:Language>fin</inspire_common:Language>
</inspire_common:ResponseLanguage>

</inspire_vs:ExtendedCapabilities>

Lähetettäessä GetCapabilities-kysely kieliparametrin kanssa, GetCapabilities-vastausviesti annetaan pyydetyllä kielellä ja sen on sisällettävä tieto katselupalvelun teknisistä osoitteista operaatiokohtaisesti (GetMap, GetFeatureInfo jne). Alla olevassa esimerkissä näytetään GetCapabilities-operaation kielikohtainen osoite suomenkieliselle palvelulle.

Mikäli haettu kieli ei ole tuettu palvelussa, palautetaan käyttäjälle oletuskielen tekniset osoitteet.
Mikäli palvelussa tuetaan vain yhtä kieltä, palautetaan käyttäjälle tuetun kielen tekniset osoitteet.
Mikäli palvelu ei ole INSPIRE-yhteensopiva, pyynnön kieliparametrin tulisi jäädä WMS-standardin mukaisesti huomiotta.

Esimerkkivastaus GetCapabilities-kyselyyn, jossa pyydetään ...&LANGUAGE=fin:

...
<GetCapabilities>
    <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
    <Format>text/xml</Format>
    <DCPType>
    <HTTP>
        <Get>
    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.jokupalvelin.fi/WMSServer/fin/wms>
        </Get>
    </HTTP>
    </DCPType>
</GetCapabilities>
...

Vastaus, mikäli pyydetään ...&LANGUAGE=eng:

...
<GetCapabilities>
    <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
    <Format>text/xml</Format>
    <DCPType>
    <HTTP>
        <Get>
    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.jokupalvelin.fi/WMSServer/eng/wms>
        </Get>
    </HTTP>
    </DCPType>
</GetCapabilities>
...

3) Karttatasojen nimeäminen ja ryhmittely

WMS-karttatasojen nimien tulee olla Komission asetuksen 1089/2010 (Paikkatietoaineistojen- ja palvelujen yhteentoimivuus) mukaisia silloin, kun tietosisältö on tietotuotemäärittelyn mukainen. Esimerkiksi Suojellut alueet -palvelussa karttatason teknisen tunnisteen <Name> tulee olla "PS.ProtectedSite" ja yleiskielisen  karttatason otsikon <Title> "Suojelukohteet". Yleiskielisen otsikon kieli riippuu palvelussa tuetuista kielistä ja asiakasohjelman tekemästä kielivalinnasta.

Karttatasot voi ryhmitellä myös hierarkkisesti ryhmätasojen alle, esimerkiksi karttatasot  "HY.PhysicalWaters.Waterbodies.StandingWater" ja "HY.PhysicalWaters.Waterbodies.Watercourse" voisivat olla "HY.PhysicalWaters.Waterbodies"-ryhmätason alla.

Euroopan Komission asetus (EU) N:o 1089/2010 (pdf) määrittelee liitteeseen I kuuluvien aineistojen karttatasot. Vastaava liitteitä II ja III koskeva asetus on parhaillaan valmisteilla.

4) Viittaukset WMS-palvelun metatietoihin ja sen karttatasoissa esitettyjen aineistojen metatietoihin

Palvelujen ja aineistojen metatietoihin voi viitata katselupalvelurajapinnalta silloin, kun halutaan hyödyntää Paikkatietohakemistoa metatietovarastona. Tällä menettelyllä vältetään metatietojen kaksinkertainen ylläpitäminen: riittää, kun ne ovat ajan tasalla Paikkatietohakemistossa. Joitakin metatietoja on kuitenkin tarpeen sijoittaa WMS-standardin mukaisiin karttatasojen metatietoelementteihin. Nämä kuvataan kohdassa c).

Metatietojen noutamisessa käytetään CSW ISO AP 2.0.2 -rajapinnan GetRecordById-kyselyä, joten metatiedot haetaan fileIdentifier-tiedon eli tiedostotunnisteen perusteella. Tämä tiedostotunniste on katsottavissa Paikkatietohakemistosta kunkin metatiedon kohdalta Metatiedot-osiosta.

Viittaus Paikkatietohakemistoon sijoitetaan kahteen paikkaan katselupalvelurajapinnan GetCapabilities-vastausviestissä (kohdat a) ja b))

Viitattaessa Paikkatietohakemistoon, on syytä muistaa enkoodata oikein esimerkiksi &-merkkien osalta.

a) GetCapabilities-vastausviestin yleisosioon tulee viittaus katselupalvelun metatietoihin <inspire_vs:ExtendedCapabilities> -elementin sisällä:

<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
    <inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
        <inspire_common:URL>http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fi/csw?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&id=[TIEDOSTOTUNNISTE]&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full
        </inspire_common:URL>
        <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</ inspire_common:MediaType>
    </inspire_common:MetadataUrl>
</inspire_vs:ExtendedCapabilities>

Tämän lisäksi ei tarvita muita elementtejä palvelun INSPIRE-spesifisistä metatiedoista. Linkki on rakenteeltaan samanlainen kuin allaolevissa karttatasokohtaisissa esimerkeissä, vaikka palveluesimerkistä puuttuukin tiedostotunniste.

b) Karttatasokohtaiset viittaukset aineiston metatietoihin (esimerkkinä Peruskarttarasteri):

<MetadataURL type="ISO19115:2003">
    <Format>text/xml</Format>
    <OnlineResource xlink:href="http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fi/csw?request=GetRecordById&service=CSW&id=a6f8ec61-c717-4988-9692-76e766dea937&elementSetName=full&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
</MetadataURL>
<MetadataURL type="ISO19115:2003">
    <Format>text/html</Format>
    <OnlineResource xlink:href="http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fi/metadata.show.portti?uuid=c6e94f34-4925-4fa6-bac9-6b25f4e7cebf" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
</MetadataURL>

Ensimmäinen URL on koneellisesti luettava CSW-rajapinnan antama XML-vastaus ja jälkimmäinen URL on ihmisille sopiva näkymä aineiston metatietoihin (html). On syytä huomata, että molemmissa osoitteissa on välissä /fi/ , joka voidaan kaksikielisessä katselupalvelussa esimerkiksi englanninkielisessä palvelussa asettaa arvoon /en/, jolloin Paikkatietohakemisto palauttaa englanninkieliset metatiedot. Metatietojen kieliversioiden hakeminen edellyttää, että metatiedot on myös laadittu Paikkatietohakemistoon haettavalla kielellä.

Karttatasokohtainen metatietoviittaus sijoitetaan jokaisen LAYER-elementin alle, eikä ExtendedCapabilities-elementtiä tarvita tässä yhteydessä.

c) Karttatasokohtaiset metatietoelementit

Metatietoviittauksen lisäksi GetCapabilities-vastausviestissä tulee olla jokaisen karttatason osalta seuraavat WMS-standardin mukaiset metatietoelementit:

Metatietoelementti ISO 19128 (WMS 1.3.0) -elementti (wms:Layer alielementti)
Resurssin otsikko wms:Title
Resurssin tiivistelmä wms:Abstract
Avainsana wms:Keywordlist / wms:Keyword
Kattavuus wms:BoundingBox
Yksilöivä tunniste wms:Identifier + wms:AuthorityURL
Tekninen tunniste wms:Name
Koordinaattijärjestelmät wms:CRS
Tyylit wms:Style
Selite wms:LegendURL
Projisointitasot wms:Dimension [@name, @units]

 

Resurssin otsikko ja tekninen tunniste
WMS-karttatasojen resurssin otsikon sekä teknisen tunnisteen tulee olla Komission asetuksen 1089/2010 (Paikkatietoaineistojen- ja palvelujen yhteentoimivuus) mukaisia silloin, kun tietosisältö on tietotuotemäärittelyn mukainen. Esimerkiksi Suojellut alueet -palvelussa karttatason teknisen tunnisteen tulee olla "PS.ProtectedSite" ja resurssin otsikon "Suojelukohteet". Yleiskielisen otsikon kieli riippuu palvelussa tuetuista kielistä ja asiakasohjelman tekemästä kielivalinnasta.

Resurssin tiivistelmä
Karttatason kuvaus. Jos palvelu tukee useita kieliä, tiivistelmän tulee olla saatavilla näillä kielillä.

Avainsanat
Vähintään yksi karttatasoa kuvaava avainsana on annettava. On suositeltavaa, että avainsanoiksi määritellään esimerkiksi osajoukko aineiston metatiedoissa luetelluista avainsanoista.

<wms:KeywordList>
<wms:Keyword vocabulary="GEMET">GEMET-avainsana</wms:Keyword>
<wms:Keyword vocabulary="GEMET">....</wms:Keyword>
</wms:KeywordList>

Kattavuus ja koordinaattijärjestelmät
Kunkin karttatason kattavuuden ilmaiseva suorakaide on ilmoitettava jokaisen tuetun koordinaattijärestelmän osalta kyseisessä koordinaattijärjestelmässä. Esimerkiksi:

<wms:CRS>EPSG:4326</wms:CRS>
<wms:CRS>EPSG:4258</wms:CRS>
<wms:CRS>CRS:84</wms:CRS>
<wms:EX_GeographicBoundingBox>
<wms:westBoundLongitude>2.56</wms:westBoundLongitude>
<wms:eastBoundLongitude>5.94</wms:eastBoundLongitude>
<wms:southBoundLatitude>50.65</wms:southBoundLatitude>
<wms:northBoundLatitude>51.50</wms:northBoundLatitude>
</wms:EX_GeographicBoundingBox>
<wms:BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.56" miny="50.65" maxx="5.94" maxy="51.50"/>
<wms:BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="2.56" miny="50.65" maxx="5.94" maxy="51.50"/>
<wms:BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="2.56" miny="50.65" maxx="5.94" maxy="51.50"/>

Yksilöivä tunniste
Elementtiin syötetään sen aineiston tunniste, josta karttatason tiedot on luotu. Tunniste on FI-nimiavaruudessa oleva seitsemännumeroinen numerosarja, jonka tiedontuottaja on pyytänyt laatiessaan metatietoja Paikkatietohakemistoon. Esimerkiksi Maailmanperintökohteet-nimisen aineiston resurssitunniste on "1000414". wms:Identifier-elementin authority-attribuutissa kerrotaan tunnisteen nimiavaruus, eli FI. wms:AuthorityURL-elementissä annetaan lisätietoja nimiavaruudesta vastaavasta viranomaisesta, eli Maanmittauslaitoksesta.

<Identifier authority="FI">1000414</Identifier>

<AuthorityURL name="FI">
  <OnlineResource xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink
   xlink:type="simple"
   xlink:href="http://www.maanmittauslaitos.fi"/>
</AuthorityURL>

Tyyli ja selite
Tietotuotemäärittelyn mukaisissa aineistoissa INSPIRE-tietotuotemäärittelyohjeessa annettu karttatason tyyli on oltava palvelussa tarjottujen tyylien joukossa. Esimerkiksi Suojellut alueet -kohteilla on oltava "PS.ProtectedSite.default" -tyyli, jonka yleiskielinen nimi on "Protected Sites Default Style". Tyylien nimet ja kuvaukset löytyvät kunkin tietotuotemäärittelyn ohjeesta.

Karttamerkkien selite (legend) on pakollinen jokaiselle tarjotulle tyylille ja kielelle erikseen.
<wms:Style>
  <wms:Name>PS.ProtectedSite.default</wms:Name>
  <wms:Title>Suojeltujen alueiden Inspire-tyyli</wms:Title>
  <wms:LegendURL width="100" height="300">
     <wms:Format>image/png</wms:Format>
     <wms:OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="selitteen URL-osoite"/>
  <wms:LegendURL>
</wms:Style>

 

Yhtenä esimerkkinä on mahdollista tutustua Euroopan komission laatimaan testipalveluun, joka on maaliskuussa 2011 sopeutettu vastaamaan Technical Guidance v. 3.0 -dokumentin vaatimuksia:
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/examples/WMS_Image2000GetCapabilities_InspireSchema.xml

Testipalvelussa palvelun metatiedot on sisällytetty GetCapabilities-vastausviestiin, mutta mukana on myös kohdassa a) ohjeistetun tyyppinen URL-viittaus. Tätä lähestymistapaa suositellaan käytettäväksi Suomessa.

 

Projisointitasot

Metatietoelementtiä käytetään ilmaisemaan karttatasolle tuetut kaksiulotteiset projisointitasot moniulotteisille paikkatietoaineistoille tai aineistosarjoille, esimerkiksi satelliittikuvien eri aallonpituudet tai aikasarjat.

<wms:Dimension name="time" units="ISO8601" defaults="2009-06-16">
    2005-01-01/2012-01-01/PID
</wms:Dimension>

Tätä metatietoelementtiä ei tule käyttää, mikäli karttataso on tavanomainen kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä määritelty karttataso.

5) Koordinaattijärjestelmätuki

Palvelun on tuettava ETRS89-maantieteellistä koordinaattijärjestelmää, jonka EPSG-koodi on 4258. Tämän lisäksi on suositeltavaa, että palvelu tukee vähintään ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) -järjestelmää kansallisia tarpeita silmälläpitäen. Kunkin karttatason kattavuuden ilmaiseva suorakaide on ilmoitettava jokaisen tuetun koordinaattijärestelmän osalta kyseisessä koordinaattijärjestelmässä.

6) Muut tekniset vaatimukset

  • Rajapinnan on tuettava PNG- tai GIF-kuvamuotoa. Myös JPEG-formaatin tukeminen jommankumman edellä mainitun lisäksi on perusteltua esimerkiksi sävykuvamuotoisten aineistojen osalta.

7) Palvelun tietosisältö

9.5.2011 lähtien katselupalvelun on tullut sisältää kansalliset aineistot sellaisina kuin ne ovat; tietosisältöön ei ole tässä vaiheessa pakollista tehdä muutoksia. Direktiivin liitteessä I määriteltyjen aineistojen tulee pääsääntöisesti olla katselupalvelussa tietotuotemäärittelyn mukaisina 15.12.2017 mennessä, ja liitteissä II ja II määritellyt aineistot 15.12.2019 mennessä. Myös kuvaustyylin ja sitä vastaavan karttamerkkien selitteen tulee olla saatavina määriteltyihin aikarajoihin mennessä tietotuotemäärittelyn mukaisina.

8) Palvelutasovaatimukset

Palvelutasovaatimukset on täytettävä 9.11.2011 mennessä.

Normaalissa tilanteessa GetMap-pyynnön on palautettava 470 kilotavun kokoinen kuva 5 sekunnissa. Normaalilla tilanteella tarkoitetaan aikaa huippukuormituksen ulkopuolella, jonka oletetaan olevan 90 % ajasta. Palvelun on pystyttävä pitämään yllä vaadittu palvelutaso 20 yhtäaikaiselle käyttäjälle.

Palvelun on oltava käytettävissä 99 % ajasta (~ei käytettävissä enintään 3,63 vuorokautta vuodessa).

Tarkempaa tietoa palvelutason mittaamisesta löytyy päivitetyn JHS180 -suosituksen liitteestä 4 "Inspire-palvelujen laadun testaus".