Kunnat ja INSPIRE-direktiivi

Kunnat ovat tärkeässä roolissa INSPIREn piiriin kuuluvien aineistojen tuottamisessa. Kuntia varten on koottu alla oleva tietopaketti.

Lainsäädäntö

INSPIRE-direktiivi on Euroopan unionin direktiivi eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin luomisesta. Se tähtää yhteiseen paikkatietojen parempaan yhteentoimivuuteen ja samalla ympäristön tilan seurannan tehostamiseen. Kun INSPIRE-direktiivin vaatimukset on täytetty, aineistojen kuvailut löytyvät helposti yhdenmukaisessa muodossa ja aineistot ovat saatavilla rajapintojen kautta. Koska tieto tallennetaan vain yhteen paikkaan ja haetaan sieltä verkon välityksellä, tieto on aina ajantasaista ja samanlaista kaikkialla.

>> Tietoa Inspire-direktiivistä

Suomessa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta säädetään laissa ja asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista. Laissa kerrotaan eri viranomaisia koskevat vaatimukset INSPIRE-toimeenpanolle. Asetuksessa määritellään, mitkä viranomaiset vastaavat INSPIRE-toimeenpanosta Suomessa ja mitkä paikkatiedot kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Lisäksi asetuksessa määritellään Maanmittauslaitoksen ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät INSPIRE-toimeenpanossa.

>> Direktiivi, laki ja asetus
>> Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) (muutos: 1502/2015)
>> Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009) (muutos: 922/2014)

Aineistot

Kunnat ovat velvoitettuja toteuttamaan INSPIRE-direktiivin velvoitteet seuraavien aineistojen osalta:

  • Osoitteet
  • Kiinteistörekisteri (yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa)
  • Ajantasa-asemakaava
  • Yleiskaava
  • Rakennukset
  • Rakennuskiellot
  • Suunnittelutarvealueet
  • Ilmanlaadun mittauspisteet

Vaatimukset koskevat ainoastaan sähköisessä muodossa olevia, kunnan ylläpitämiä paikkatietoaineistoja, jotka ovat jo olemassa. Uusien paikkatietojen keräämistä ei siis edellytetä.

>> Kansallinen aineistoluettelo

Kuntien tehtävät

Kuntien on laadittava yllä mainittuja aineistoja kuvailevat metatiedot, tarjottava ne verkkopalvelujen kautta muiden organisaatioiden käyttöön, laadittava yhteentoimivat tietotuotteet ja raportoitava INSPIRE-toimeenpanon etenemisestä omassa kunnassa.

Metatiedot

Aineistoista ja palveluista on laadittava metatiedot, eli ne on kuvailtava INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukaisella tavalla. Tämä onnistuu Paikkatietohakemistossa, johon on tehty valmiit pohjat kuntien aineistojen kuvailulle. Paikkatietoikkunasta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet kuvailujen kirjoittamiseen.

>> Ohje aineistojen kuvailun kirjoittamiseen
>> Ohje palvelujen kuvailun kirjoittamiseen
>> Paikkatietohakemisto

Verkkopalvelut

Aineistot on tarjottava muiden organisaatioiden käyttöön sekä katselupalveluina että latauspalveluina.

Katselupalvelu on palvelu, jonka kautta käyttäjä voi tarkastella aineistoa, muuttaa sen mittakaavaa, esittää sen toisen aineiston kanssa päällekkäin sekä tutustua aineiston karttaselitteisiin ja metatietoihin. Katselupalvelu on toteutettava WMS-rajapintapalveluna, jonka kautta aineisto haetaan rasterikarttakuvina toiselle palvelimelle. Katselupalvelun tekninen ohjeistus löytyy Paikkatietoikkunasta.

>> Ohje katselupalvelun toteuttamiseen

Latauspalvelu on palvelu, joka mahdollistaa aineistojen tai niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle. Latauspalvelun kautta aineistoihin on mahdollista kohdistaa myös reaaliaikaisia standardeja kyselyjä. Latauspalvelu on toteutettava joko WFS-rajapintapalveluna tai tiedostolatauspalveluna. Latausaplvelujen tekninen ohjeistus löytyy Paikkatietoikkunasta.

>> Ohje latauspalvelun toteuttamiseen

Katselu- ja latauspalveluja on mahdollista hyödyntää niiden käyttöönoton jälkeen monin eri tavoin. Aineistot ovat käytettävissä helposti useiden eri paikkatietosovellusten kautta ja niitä voidaan tarjota useasta eri lähteestä.

Tietotuotteet

Latauspalvelun toteutusta varten aineistoista on määriteltävä saatavilla olevien paikkatietotuotteiden sisältö ja rakenne. Tietotuotemäärittely sisältää tietotuotteen kohdetyypit, tietoelementit ja koodistot.  Tietotuotteiden määrittelystä on laadittu julkisen hallinnon suositus "JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely", josta löytyy ohjeistusta tietotuotteiden laatimiseen.

>> JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

Aineistoista on myös laadittava INSPIRE-tietotuotteet. Ne tehdään INSPIRE-tietotuotemäärittelyjen pohjalta. Kansallisia tietotuotteita valmistellaan teemakohtaisissa tietotuoteryhmissä, jotka ovat valmistelleet kansalliset tietotuotesuunnitelmat. Kun työ etenee, kuntia tiedotetaan, miten kansalliset INSPIRE-tietotuotteet tulisi toteuttaa kuntien aineistojen osalta.

>> Inspire-tietotuotemäärittelyt

Raportointi

Jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain INSPIRE-toimeenpanon seurantatiedot Euroopan komissiolle. Suomessa seurantatiedot kerää Maanmittauslaitoksella toimiva Inspire-sihteeristö, joka lähettää velvoitetuille viranomaisille (m.l. kunnat) tammi-helmikuussa kyselyn INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta omassa organisaatiossa.

>> Seuranta ja raportointi
>> Inspire-toimeenpanon tilanne kunnissa

Mukaan Paikkatietoikkunaan

Kuntien on mahdollista liittää omat paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa Paikkatietoikkunaan.

Metatiedot haetaan Paikkatietoikkunaan automaattisesti Paikkatietohakemistosta. Kun metatiedot on luotu ja julkaistu Paikkatietohakemistossa, ne näkyvät myös Paikkatietoikkunan metatietohaussa. Voit hyödyntää samaa rajapintapalvelua (CSW) myös tuomalla kuntasi metatiedot omille verkkosivuillesi.

>> Paikkatietohakemisto
>> Paikkatietoikkunan metatietohaku

Katselu- ja latauspalvelun liittäminen Paikkatietoikkunaan onnistuu tekemällä verkkopalvelusopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa. Sopimukseen liitetään kunnan yhteystiedot sekä lisättävien katselu- ja latauspalvelujen tiedot, joiden perusteella palvelut lisätään Paikkatietoikkunaan. Verkkopalvelusopimuksen löydät Paikkatietoikkunasta. Lisätyt katselu- ja latauspalvelut näytetään Paikkatietoikkunan karttaikkunassa.

>> Verkkopalvelusopimus
>> Paikkatietoikkunan karttaikkuna

Kun kuntasi katselu- ja latauspalvelusi on julkaistu Paikkatietoikkunassa ja kunnalta on saatu julkaisulupa aineistoille, voit julkaista kartat myös oman kuntasi verkkosivulla Karttajulkaisu-toiminnon avulla. Toiminto löytyy Paikkatietoikkunan karttaikkunasta. 

Kunnat kysyvät

Kysy Inspire-sihteeristöltä Inspire-direktiivin toimenpanoon liittyviä kysymyksiä ja tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin.
Lue lisää