Aineistojen kuvailu Inspire-metatietojen avulla

Aineistoja kuvaillaan Inspire-direktiivin vaatimien metatietojen avulla. Aineistoille on määritelty pakolliset, Inspire-direktiivin vaatimat metatietoelementit.

Aineistojen pakolliset, Inspire-direktiivin vaatimat metatietoelementit on kuvattu tarkemmin "Ohje aineistojen kuvailuun" -dokumentissa (pdf), jossa kustakin elementistä on kirjattu seuraavat tiedot:

  • Määritelmä: mitä elementti tarkoittaa ja mitä tietosisältöä sen tulisi sisältää
  • Pakollisuus: onko elementti pakollinen kaikille aineistoille ja, jos ei, millä ehdoilla se on pakollinen
  • Kerrannaisuus:  voiko samaa elementtiä, esim. avainsanoja, määritellä useampia
  • Vaihtoehdot tai esimerkki: mitä vaihtoehtoja elementin arvoksi voi laittaa tai mitä elementtiin voi esimerkiksi kirjoittaa
  • Vastaava elementti JHS 158-suosituksessa: mikä elementti JHS 158-suosituksessa (ja ISO 19115-standardissa) vastaa kyseistä metatietoelementtiä

Aineistosarjoja koskevat samat vaatimukset kuin aineistoja.

Inspire-metatietoelementit aineistoille

Metatietoelementin nimi Kuvaus
Resurssin nimi Aineiston nimi.
Tiivistelmä Tiivistelmä aineiston sisällöstä.
Resurssin tyyppi Tieto siitä, onko kyseessä tietoaineisto, tietoaineistosarja vai palvelu.
Resurssin osoite Linkki lisätietoon aineistosta. Pakollinen, jos aineistosta löytyy tietoa esim. organisaation www-sivulla.
Yksilöivä resurssitunniste Jokaiselle aineistolle Inspire-sihteeristöltä saatava yksilöllinen tunniste.
Resurssin kieli Kieli, jolla aineiston tekstisisältö on kirjoitettu. Pakollinen, jos aineistossa on tekstisisältöä.
Aiheluokka Aineiston sisältöä kuvaileva teema.
Avainsana Aineistoa kuvaileva avainsana. Yhden avainsanan tulee olla paikkatietoryhmän nimi.
Sijaintia rajaava suorakaide Aineiston maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena ilmaistuna.
Aikaviite AIneiston ajallinen ulottuvuus.
Historiatieto Selitys aineiston luontiprosessista ja laadusta.
Erotuskyky Aineiston sijainnillinen yksityiskohtaisuus. Pakollinen, jos aineistolle voidaan määritellä mittakaava tai näytetiheys.
Sääntöjenmukaisuus Tieto, voidaanko aineistosta muodostaa Inspire-vaatimusten mukainen tietotuote.
Saatavuus- ja käyttöehdot Aineiston saatavuuteen ja käyttöön liittyvät ehdot ja maksut.
Julkisen saatavuuden rajoitukset Rajoitteet aineiston julkisessa saatavuudessa ja turvaluokittelu.
Vastuutaho Aineistosta vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli.
Metatiedosta vastaava taho Aineiston metatiedoista vastaavan organisaation nimi ja sähköpostiosoite.
Metatiedon päiväys Aineiston metatietojen laatimis- tai päivitysajankohta.
Metatiedon kieli Kieli, jolla aineiston metatiedot on kirjoitettu.