Paikkatiedon laatu

Paikkatiedon laadulla tarkoitetaan sitä, missä määrin paikkatietoaineisto tai -palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset ottaen huomioon aiottu käyttötarkoitus. Paikkatiedon laatuun liittyy useita hankkeita, suosituksia, standardeja, tapahtumia ja sovelluksia. Esimerkkejä näistä on kuvattu Paikkatiedon laatu -sivulla.

Jos haluat lisätä oman laatuun liittyvän linkkisi tälle sivulle, ota yhteyttä inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

Mitä paikkatiedon laatu on?

Miten testaan laatua?

Miten raportoin laadun?

Kansallisia hankkeita

Geoinformatiikan sanaston 3. laitoksen luku 5 "Paikkatiedon laatu":
Lue sanasto pdf-muodossa.

Paikkatietoverkoston Paikkatiedon laatu -kärkiteema

Kansallinen maastotietokanta -hankkeen (KMTK) Laatu -projekti:
Projekti kehittää Kansallisen maastotietokannan laatumallin. Laatumalli tulee käsittämään neljä käsikirjaa

  1. Maastotietokohteet
  2. Ilma- ja ortokuvat
  3. Ilmapistepilvi
  4. Korkeusmalli

Projektipäällikkö Ulla Pyysalo (MML), arvioitu valmistuminen 12/2016

JHS-suosituksia

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot

JHS 160: Paikkatiedon laadunhallinta

JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen

Kansainvälisiä standardeja ja suosituksia

ISO 9000
Quality management

ISO 19115-1:2014: 
Geographic information -- Metadata -- Part 1: Fundamentals

ISO/TS 19139:2007
Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation

ISO 19157:2013
Geographic information -- Data quality

ISO/TS 19158:2012
Geographic information -- Quality assurance of data supply

OGC Testbed 10 Provenance Engineering Report
http://www.opengis.net/doc/ER/testbed10/provenance

W3C Recommendation - PROV-DM: The Prov Data Model
http://www.w3.org/TR/prov-dm/

W3C Recommendation - PROV-N: The Provenance Notation
http://www.w3.org/TR/prov-n/
 

Inspire-direktiiviin liittyvät laatuasiat

Tietotuotemäärittelyt (Paikkatietoikkunassa)

EU:n rahoittamat projektit

ESDIN (European Spatial Data Infrastructure Network): Metadata and Quality Guidelines

ELF (European Location Framework) (dokumentaatio tulossa)

Konferenssit, seminaarit ja työpajat

20.-21.1.2015 International Workshop on Spatial Data and Map Quality

22.10.2015 "Ota laatu haltuun - paikkatiedot paremmaksi" -työpaja

Yksityisen sektorin laatuun liittyvät palvelut

Spatineo Oy: Service Map -palvelukartta, Monitor ja Performance -työkalut

Artikkelit

Positio 3/2015 "Sujuvampaa palvelua uusin prosessein"

Laadunhallinnan käytännön sovelluksia

Laatija: Espoon kaupunki
Nimi: Kantakartan kartoitusohje
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Espoon kaupungin sisäisessä käytössä. Ei julkisessa jakelussa.
Kuvaus: Kantakartan kartoitusohjeessa ohjeistetaan kantakartan ajantasaisuuteen ja ylläpitoon liittyviä maastotöitä. Dokumentissa määritellään kantakarttaan liittyvät laatuvaatimukset mittaustarkkuuden suhteen. Lisäksi määritellään kartoituksessa käytettävä koodisto ja eri kohteiden mittaustavat.
Sovellettavat suositukset: JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen

Laatija: Lantmäteriet
Nimi: Geodatakvalitet
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Saatavilla online.

Laatija: Liikennevirasto
Nimi: Digiroadin laatumalli
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Saatavilla online.
Kuvaus:  Dokumentti kuvaa Operaattorin vastuulla olevan tie- ja katuverkkoaineisto Digiroadin ylläpito- ja tietopalvelu- osion laatumallin (myöhemmin DR-laatumalli). DR-laatumalli sisältää kuvauksen Digiroad-tietotuotteen kokonaisprosessista (luku 2), määrittelyt Digiroad-tietotuotteen tavoitelaatutasolle (luku 3), kuvauksen käsittelyprosesseista (luku 4), kuvauksen laadunarviointiajoista (luku 5) ja ohjeet laaturaportoinnista (luku 6).

Laatija: Maanmittauslaitos
Nimi: Digitaalisen ilmakuvauksen laatumalli
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Maanmittauslaitoksen sisäisessä käytössä. Ei julkisessa jakelussa.
Kuvaus: Laatumalli määrittää ne Maanmittauslaitoksen ilmakuvakeskuksen digitaalisen ilmakuvauksen laadunhallintaan käytettävät toimenpiteet, joilla varmistetaan ilmakuvauksesta tuotteena syntyvän kuvan laatu. Kuvista tuotetaan Maanmittauslaitoksen MARA- työssä tarvitsemat ESPA -stereomallit ja ortokuvat. Kuvadatan tulee täyttää geometrisiltä, radiometrisilta ja spatiaalisilta ominaisuuksiltaan maastotietojen ajantasaistukseen käytettävien ilmakuvien vaatimukset. Kuvista tulee voida tuottaa stereomallien laatumallin vaatimukset täyttävät tuotteet. Ortokuvat valmistetaan tuotepalvelukuvauksen mukaisesti.
Ilmakuvaukset suunnitellaan ja toteutetaan näiden vaatimusten pohjalta ottamalla huomioiden taloudelliset ja määrälliset resurssit. (kuvauskapasiteetti ja talous)

Laatija: Maanmittauslaitos
Nimi: Korkeusmalli 2m laatumalli
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Saatavilla online. Tarkoitettu ensisijaisesti MML:n sisäiseen käyttöön.
Kuvaus: Laatumalli kuvaa korkeusmalli 2 m -tuotteen laadun arviointimenettelyn. Laatumallia tullaan jatkossa kehittämään yhdessä koko maastotietojärjestelmän laatumallin kanssa.
Sovellettavat suositukset: Laatumallin rakenteessa on sovellettu JHS160 -suosituksen mukaista kuvausta arviointimenettelystä.

Laatija: Maanmittauslaitos
Nimi: Maastotietojen laatumalli
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Saatavilla online. Tarkoitettu ensisijaisesti MML:n sisäiseen käyttöön.
Kuvaus: Maanmittauslaitoksen maastotietojen laatumallissa kuvataan, mistä tekijöistä numeeristen maastotietojen laatu muodostuu ja miten eri laatutekijöitä mitataan. Lisäksi laatumallissa annetaan laatuvaatimukset numeerisessa kartantuotannossa käytettäville maastotiedoille.
Maastotietojen laatumalli on suunnattu ensisijaisesti tietojen kerääjien tarpeisiin. Tietojen kerääjille laatumallin pitää kertoa, mitkä seikat on otettava huomioon tiedon laatuun vaikuttavina tekijöinä ja milloin kerätyt tiedot ovat riittävän laadukkaita.

Laatija: Maaseutuvirasto
Nimi: Maaseutuviraston peltolohkorekisterin ortoilmakuvatuotannon laatujärjestelmä ( LPIS Laatumanuaali)
Esitysmuoto: Ohjedokumentti
Jakelu: Maaseutuviraston sisäisessä käytössä. Ei julkisessa jakelussa.
Kuvaus: Manuaalissa kuvaillaan Maaseutuviraston (MAVI) tarpeisiin digitaalisella ilmakuvakameralla kuvatuista monikanavakuvista (väri, väri-infra tai nelikanava) tuotettavien ortokuvien laadunvarmistusmenetelmä. Lopputuotteina prosessista ovat sovittuun karttalehtijakoon mosaikoidut ortokuvat sekä kuvien ominaisuustiedot. Kuvien pikselikoko on 0,5 m x 0,5 m ja kuvien pikselisyvyys on 8 bittiä/pikseli/kanava. Kuvat soveltuvat maaston ja erityisesti peltolohkojen tulkintaan.

Laatija: Puolustusvoimat / Teknillinen korkeakoulu
Nimi: Puolustusvoimien paikkatietojen laatumalli
Esitysmuoto: Lisensiaattityö
Jakelu: Saatavilla online.
Kuvaus: Dokumentti kuvaa Puolustusvoimien paikkatietojen laatumallin. Laatumalli pohjautuu vahvasti paikkatietoalan kansainvälisiin ISO –standardeihin. Laatumalli luo pohjan yhtenäiselle käsitteistölle ja menetelmille paikkatietojen laadunhallintaan. Laatumalli määrittelee paikkatiedon laatutekijät, laatumittarit, laatutestauksen ja laatutietojen esittämisen. Laatumallin periaatteita on aikomus soveltaa Puolustusvoimien paikkatietoaineistojen hankinta- ja laadunvarmistusprosesseissa.