Kansallinen paikkatietostrategia

Kansallisen paikkatietostrategian 2018 "Päätöksen paikka" tavoitteena on avoin yhteiskunta, joka hyödyntää paikkatietoja päätöksenteossa. Onko sinun organisaatiosi mukana? Nyt on päätöksen paikka!

Kansallinen paikkatietostrategia 2018: 
Päätöksen paikka
(pdf)

Visio: Paikkatietopalvelut yhteiskunnan ytimessä

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1: 
Julkisen hallinnon ja yritysten paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja se vastaa käyttäjien tarpeita

 1. Parannetaan paikkatiedon saatavuutta
 2. Parannetaan paikkatiedon käytettävyyttä ja yhdisteltävyyttä tietoaineistoihin
 3. Tehostetaan yhteisöllisten menetelmien käyttöä paikkatiedon keruussa ja ylläpidossa
 4. Otetaan huomioon aikaulottuvuus paikkatietoaineistojen hallinnassa

Tavoite 2:
Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja

 1. Edistetään paikkatiedon käyttöä päätöksenteossa
 2. Parannetaan paikkatietopalvelujen käytettävyyttä
 3. Hyödynnetään paikkatietoja entistä laajemmin julkisten palveluiden kehittämisessä
 4. Viestitään paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista

Tavoite 3:
Toimiva yhteistyö laajentaa ja tehostaa paikkatiedon tuottamista, ylläpitoa
ja hyödyntämistä sekä luo edellytyksiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle

 1. Parannetaan paikkatiedon tuottajien ja palveluyritysten yhteistyötä
 2. Käytetään avoimen lähdekoodin periaatteita paikkatietoalan järjestelmäkehitysprojekteissa
 3. Selvitetään avoimen paikkatiedon yhteiskunnallisista vaikuttavuutta

Tavoite 4:
Hyvä osaaminen luo edellytykset paikkatietojen hyödyntämiselle ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiselle

 1. Panostetaan paikkatieto-opetukseen eri koulutusasteilla

Taustaa

Kansallisen paikkatietostrategian 2016 ”Paikkatiedon paikka” painopistealueena
oli paikkatiedon hyödyntäminen. Strategiassa asetetut tavoitteet ovat pääosin edelleen ajankohtaisia, vaikkakin osa toimenpiteistä on jo toteutunut. Painopistealuetta voidaankin kuitenkin jo siirtää hyödyntämisestä paikkatiedon
vaikuttavuuteen.

Uusi paikkatietostrategia ”Päätöksen paikka” vuosille 2017–2018 pohjautuu aiemman strategian päivittämiseen. Strategiapäivitys on tehty 30.11.2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Paikkatietoverkoston Strategia- ja viestintä kärkiteeman järjestämässä yhteisessä työpajassa, jonka osallistujat muodostivat strategian valmisteluryhmän. Editoinnista on vastannut Maanmittauslaitoksella toimiva Inspire-sihteeristö.

Uusi paikkatietostrategia toimii yhtenä lähtökohtana maa- ja  metsätalousministeriössä tehtävälle paikkatietopoliittiselle selonteolle, joka valmistuu vuoden 2017 lopussa, jolloin selonteko luovutetaan eduskunnalle. Selonteon toivotaan vaikuttavan merkittävästi poliittiseen päätöksentekoon ja mahdollisesti myös lainsäädäntöön. Selonteon valmistuttua on aika määrittää uudet
tavoitteet ja toiminnot paikkatietoalalle. Siihen asti nyt päivitetty kansallinen
paikkatietostrategia toimii paikkatietoalan yhteisten tavoitteiden ja yhteisen
suunnan näyttäjänä.

Strategian valmisteluun ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

 • Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus
 • Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki

Työpajaan osallistujat:

 • Kari-Pekka Karlsson, maa- ja metsätalousministeriö
 • Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Jaana Mäkelä, Spatineo Oy
 • Seppo Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Inspire-sihteeristö (Maanmittauslaitos):

 • Claudia Bergroth
 • Riikka Kivekäs
 • Panu Muhli