Kansallinen paikkatietostrategia

Kansallisessa paikkatietostrategiassa 2016 "Paikkatiedon paikka" luodaan visio, tavoitteet ja toimenpiteet paikkatiedon edistämiselle vuoden 2016 loppuun mennessä. Tutustu strategiaan Paikkatietostrategia-sivulla ja hyödynnä paikkatiedon mahdollisuudet. Nyt on aika osoittaa paikkatiedon paikka!

Strategiaan liittyy myös Paikkatietoverkostolle vuoden 2014 lopussa teetetty paikkatietoselvitys paikkatietoviestinnästä ja paikkatietojen hyödyntämisestä.

Kansallinen paikkatietostrategia 2016 "Paikkatiedon paikka" julkaistiin keväällä 2014. Alla on kuvattu sen visio, tavoitteet ja toimenpiteet. Strategiasta löytyvät näiden tarkemmat kuvaukset. Strategia on päivitetty versio aiemmasta kansallisesta paikkatietostrategiasta 2010-2015 "Sijainti yhdistää". Tätä strategiaa edelsi ensimmäinen kansallinen paikkatietostrategia vuosille 2005-2010.

Kansallisen paikkatietostrategian tuottamisesta ovat vastanneet Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta. 

Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016:
Paikkatiedon paikka (pdf)

Visio

Paikkatietojen sujuva käyttö tehostaa toimintaa ja päätöksentekoa sekä tuottaa uusia ja monipuolisia palveluja. Helposti hyödynnettävä ja luotettava paikkatieto lisää osallistumismahdollisuuksia sekä parantaa turvallisuutta ja kilpailukykyä.

Tavoitteet, toimenpiteet ja tehtävät

Tavoite 1:
Julkisen hallinnon ja yritysten paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja se vastaa käyttäjien tarpeita.

Toimenpide 1: Parannetaan paikkatiedon saatavuutta.

 1. Datan avaaminen julkisen ja yksityisen sektorin tietovarannoista
 2. Tietoluovutusten maksuttomuuden laajentaminen ja julkisen sektorin maksullisten palveluiden hinnoittelun läpinäkyvyyden lisääminen
 3. Tiedon hyödyntämistä tukevien yleisten teknisten ratkaisujen kehittäminen
 4. Paikkatietoa koskevien yhteisten käyttöehtojen laatiminen ja julkaiseminen
 5. Hyödynnettävissä olevaa dataa koskevien hakemistojen ja metatietojen laatiminen, julkaiseminen ja ylläpito
 6. Käyttörajoitetun aineiston saatavuutta tutkimuskäyttöön parannetaan luovutusperiaatteiden läpinäkyvyyttä lisäämällä ja tietoluovutusten hinnoittelun kohtuullisuudella.

Toimenpide 2: Parannetaan paikkatiedon käytettävyyttä.

 1. Edistetään harmonisointia: sanastot, koodistot, tietoelementit, ontologiat, skeemojen ja metatietojen yhtenäistäminen
 2. Palvelutasomääritysten (SLA) julkaiseminen ja käyttö rajapintapalveluissa
 3. Osa paikkatietoa ja paikkatietopalveluja koskevista Julkisen hallinnon suosituksista (JHS) tulisi vahvistaa julkisen hallinnon standardeiksi
 4. Edistetään standardien soveltamista ohjelmistoihin ja palveluihin julkisissa hankinnoissa esitettävien vaatimusten kautta.

Toimenpide 3: Tehostetaan yhteisöllisten menetelmien käyttöä paikkatiedon keruussa ja ylläpidossa.

 1. Tiedonkeruuta suunniteltaessa arvioidaan yhteisöllisten menetelmien (crowdsourcing) hyödyntämismahdollisuudet
 2. Paikkatiedon tuottajat mahdollistavat vihje- ja havaintotietojen keräämisen ja muutosten antamisen paikkatietoaineistoihin ja organisoivat vihje- ja havaintotiedon hallinnan, käsittelyn ja jakelun
 3. Paikkatietojen tuottajat edistävät sensoriverkoilla kerättyjen tietojen hyödyntämistä yli organisaatiorajojen

Toimenpide 4: Otetaan huomioon aikaulottuvuus paikkatietoaineistojen hallinnassa.

 1. Paikkatietoaineistojen hallinta- ja arkistointiratkaisujen suunnittelu ja niitä koskevien suositusten laatiminen
 2. Arkistoidun paikkatiedon käyttöratkaisujen suunnittelu ja toteutus paikkatietovarannoissa
 3. Historiallisen paikkatietoaineiston digitalisointi ja aineiston hakupalvelujen järjestäminen
 4. Kohteiden elinkaariajattelun kehittäminen ja käyttöönotto
 5. Aikaulottuvuuden sisällyttäminen aineistoihin kohdetason metatietoina

Tavoite 2:
Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja.

Toimenpide 5: Parannetaan paikkatietopalvelujen käytettävyyttä.

 1. Paikkatietopalvelujen käyttäjälähtöisyyttä ja käytettävyyttä painotetaan palveluja suunniteltaessa ja tuotettaessa
 2. Paikkatietopalveluihin toteutetaan rajapinnat, joilla niitä voi helposti integroida muihin sovelluksiin
 3. Varmistetaan palvelujen saatavuus ja käytettävyys panostamalla järjestelmiin ja tuotantoon

Toimenpide 6: Edistetään paikkatiedon käyttöä päätöksenteossa.

 1. Paikkatietopalveluissa tarjotaan helppokäyttöisiä välineitä tiedon analysointiin ja visualisointiin päätöksentekijöiden ja heidän valmistelijoidensa käyttöön.
 2. Paikkatietopalveluissa tarjotaan selkeä ja luotettava perusaineistojen kokonaisuus, joka mahdollistaa erilaisten analyysien tekemisen
 3. Tuotetaan säännöllisesti perusanalyysejä keskeisistä kiinnostavista teemoista
 4. Paikkatieto tuodaan enemmän näkyviin Valtioneuvoston kanslian Findikaattori-palvelussa
 5. Paikkatiedon hyödyntämisosaamista kehitetään esimerkiksi oppailla, esimerkeillä ja tapaushakemistolla

Toimenpide 7: Hyödynnetään paikkatietoja entistä laajemmin julkisten palveluiden kehittämisessä.

 1. Selvitetään paikkatietojen hyödyntämismahdollisuudet eri hallinnonaloilla
 2. Terveydenhuollossa, esimerkiksi "Paikkatiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä, matkojen hallinnassa jne." sekä "Terveyteen vaikuttavien tekijöiden analysoinnin rikastaminen yhdistämällä paikkatietoa väestö- ja terveystietoihin"

Toimenpide 8: Viestitään paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista.

 1. Laaditaan viestintäsuunnitelma paikkatietopalveluista
 2. Yleinen viestintä esimerkiksi palvelujen julkaisemisesta ja parannuksista
 3. Osallistuminen Avoimen tiedon ohjelmaan
 4. Tapaushakemiston kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen

Tavoite 3:
Toimiva yhteistyö laajentaa ja tehostaa paikkatiedon tuottamista, ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä luo edellytyksiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle.

Toimenpide 9: Parannetaan paikkatiedon tuottajien ja palveluyritysten yhteistyötä ja käynnistetään kehitysohjelma paikkatietoalan yritysten palvelutarjonnan ja toiminnan kansainvälistämiseksi.

 1. Lisätään vuoropuhelua julkisen sektorin paikkatietotoimijoiden ja alan palveluyritysten välillä
 2. Käynnistetään paikkatietoalan yritysten palvelutarjonnan ja toiminnan kansainvälistämiseen kehitysohjelma, jota julkiset rahoittajat tukevat.

Toimenpide 10: Käytetään avoimen lähdekoodin periaatteita paikkatietoalan järjestelmäkehitysprojekteissa.

 1. Avoimen lähdekoodin periaatteiden edellyttäminen hankinnoissa
 2. Avoimella lähdekoodilla toteutettujen ohjelmistojen ja komponenttien julkaiseminen, jolloin myös yritykset saavat julkiselle sektorille kehitettyjen ohjelmistoratkaisuiden lähdekoodit käyttöönsä
 3. Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen kehittämishankkeissa
 4. Paikkatiedon avoimen lähdekoodin kehittämisyhteistyön organisointi sähköisten palvelujen Forge/JulkICTLab-alustan yhteyteen.

Toimenpide 11: Tehdään selvitys paikkatiedon avaamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

 1. Empiirinen tutkimus eräiden paikkatietoaineistojen (mm. Digiroad, SYKE, MML:n maastotiedot) avaamisen kansantaloudellisista vaikutuksista
 2. Tehdään selvitys paikkatiedon avaamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista (osallistuminen, päätöksenteko, yritysten ja kansalaisten arki jne.) ja arvioidaan paikkatietojen avaamisen pitkän tähtäyksen vaikutukset

Tavoite 4: 
Hyvä osaaminen luo edellytykset paikkatietojen hyödyntämiselle ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiselle.

Toimenpide 12: Kehitetään paikkatietoalan ylimmän koulutusasteen koulutusta.

 1. Paikkatietoalan yliopistokoulutuksen riittävän resursoinnin varmistaminen
 2. Tieto- ja viestintätekniikan ja paikkatietoopetuksen välisen yhteyden vahvistaminen
 3. Paikkatiedon hyödyntämisen sisällyttäminen eri koulutusalojen opinto-ohjelmiin
 4. Yliopistojen, viranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen paikkatietoalan opetuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
 5. Paikkatietoalan täydennyskoulutuksen tarjonnan laajentaminen

Toimenpide 13: Edistetään paikkatietojen hyödyntämisen saamista osaksi kansalaistaitoja.

  Paikkatiedon hyödyntäminen sisällytetään toisen asteen koulutusohjelmiin
 1. Kouluja ja opettajia opastetaan paikkatiedon hyödyntämisestä ja tarjotaan opetusta tukevia aineistoja ja välineitä verkossa
 2. Paikkatiedon ja navigoinnin hyödyntämistä koskevien kurssien sisällyttäminen kansalaisja työväenopistojen ohjelmiin
 3. Edistetään paikkatietojen näkyvyyttä tulevissa sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa
 4. Paikkatietoaiheisen moduulin kehittäminen osaksi tietokoneen ajokorttia sekä sopivan kurssimateriaalien ja kouluttajakoulutuksen järjestäminen

Strategiatyö

Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta ovat tuottaneet kansallisen paikkatietostrategian, johon on kirjattu kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila. Strategiatyön tavoitteena on jatkuva strategiaprosessi, jossa päämäärien, tavoitteiden sekä toimeenpanon ohella keskeistä on toimintaympäristön ja sen muutoksen analyysi. Strategia tarkistetaan muutaman vuoden välein.

Kansallinen paikkatietostrategia päivitettiin vuonna 2013 Paikkatietoverkoston ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan yhteisen strategiaryhmän työn tuloksena.

Paikkatiedon paikka - Kansallinen paikkatietostrategia 2016 (pdf) 

Strategiaseminaarin esityksiä 17.5.2013
Riitta Teiniranta (SYKE): Seminaarin avaus ja ohjelma 17.5.2013 (pdf)
Mika Helenius (Aalto University): Rakenteiden vaikutukset digitaalisiin arvoketjuihin ja kilpailukykyyn (pdf)
Anna Mustajoki (Tampereen kaupunki): Paikkatietostrategiaa Tampereella (pdf)
Outi Hermans (Helsingin kaupunki): Paikkatiedon kehittämisohjelma, toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus (pdf)
Työryhmän ajatuksia paikkatietostrategiasta
(pdf)
 

Sijainti yhdistää - Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015

Kansallinen paikkatietostrategia suuntautuu paikkatiedon hyödyntämiseen. Visio vuodelle 2015 korostaa, että paikkatietoinfrastruktuuri synnyttää kasvua, parantaa toiminnan laatua ja synnyttää uusia palveluja. Toimivan paikkatietoinfrastruktuurin varaan on mahdollista rakentaa tehokasta hallintoa ja kilpailukykyistä teollisuutta. Paikkatieto on myös tärkeä tutkimuksen ja innovaation raaka-aine ja maaperä uusille yrityksille, jotka voivat kasvattaa ideansa vientituotteiksi kansainvälisille markkinoille.

Sijainti yhdistää - kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 (pdf) on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa. Aiempi Kansallinen paikkatietostrategia laadittiin vuosille 2005-2010, ja sen tavoitteena oli paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen.

Strategian toimeenpano

Kansallisen paikkatietostrategian toimeenpano on käynnistynyt. Keskeisten ministeriöiden kanssa on käyty läpi, miten kukin ministeriö voi tulosohjauksen keinoin varmistaa paikkatietoinfrastruktuurin toteutuksen ja huolehtia Inspire-direktiivin toimeenpanon velvoitteista omalla hallinnonalallaan. Samalla on käyty läpi kukin hallinnonalan mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoinfrastruktuuria oman toiminnan tehostamiseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi.

Valtiovarainministeriön kanssa pyritään paikkatiedon viitearkkitehtuurin avulla huolehtimaan, että julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityö ohjaa myös paikkatietonäkökulman tunnistamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen.