Yhteishankkeella INSPIRE-velvoitteet kuntoon

Maakuntaliittojen aineistoissa on eroja, jotka voivat muodostua haasteeksi yhteiskäytössä.

Kirjoittaja: Faris Alsuhail, Varsinais-Suomen liitto

Artikkeli pdf-muodossa (Positio 3/2013)

Maakuntaliittojen yhteishankkeessa toteutettiin maakuntakaavojen katselu- ja latauspalvelut (kuva: Faris Alsuhail).

Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Lounaispaikka aloitti kesällä 2012 maakuntien liittojen INSPIRE-velvoitteita toteuttavan LOUSPIRE-hankkeen. Hankkeeseen liittyivät kaikki maakunnat lukuun ottamatta Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakuntia. Hanke on nyt saatu päätökseen ja vahvistetut maakuntakaavat tuotu kaikkien saataville.

Hankkeen ensimmäinen vaihe oli kerätä liitoilta vahvistettujen maakuntakaavojen metatiedot Paikkatietohakemistoon. Koska virallisten metatietoelementtien suomennokset tuntuvat ajoittain haastavilta, kullekin liitolle lähetettiin maanläheisempi, pelkistetty metatietolomake.  Verkkopalvelusopimukset valmisteltiin etukäteen Lounaispaikassa ja postitettiin hankkeeseen osallistuville liitoille.

Maakuntakaavojen katselupalvelut tuotettiin WMS-rajapintoina (Web Map Service). Näin kaava-aineistot saadaan näkyville esimerkiksi Internet-karttapalveluihin ja paikkatieto-ohjelmistoihin. WMS mahdollistaa ominaisuustietojen kevyen tarkastelun, kun kustakin kaavakohteesta voidaan saada joitakin perustietoja näkyviin. Katselupalveluosiota varten kunkin liiton oli toimitettava vahvistetut maakuntakaava-aineistonsa sopivassa paikkatietoformaatissa. Tässä tapauksessa ESRIn shape-muoto oli sopivasti lähes kaikilla liitoilla käytössä. Lisäksi shape-formaatti on Lounaispaikan käyttämän karttapalveluratkaisun (Mapserver) tukema.

Liitot latasivat aineistonsa mahdollisine visualisointeineen suoraan Lounaispaikan palvelimelle. Valmiit visualisoinnit auttoivat huomattavasti rajapintojen tekoa.  Esimerkiksi eri kaavakohteiden väriarvot saatiin tarkemmin selville.

Latauspalvelu päätettiin tehdä ATOM-syötteenä. Käytännössä syöte on esimerkiksi sopivalla RSS-lukijalla avattava sivu, joka sisältää perustiedot kustakin kaava-aineistosta ja latauslinkit aineistoihin. Syötteeseen pääsee käsiksi kaava-aineiston metatietojen kautta. Kaava-aineistosta saa näin itselleen paikallisen kopion, mikä mahdollistaa aineiston avaamisen käyttäjän paikkatietosovelluksella.

Hanke oli saatava valmiiksi direktiivin antamaan aikarajaan 15.5.2013 mennessä. Tämän jälkeen aineistot ovat olleet ladattavissa ja katseltavissa Paikkatietoikkunassa ja aikanaan myös Lounaispaikan karttapalvelussa. Näissä karttapalveluissa maakuntakaava-aineistoja voi tarkastella samanaikaisesti koko valtakunnan alueelta. Paikkatietoikkuna tarjoaa myös mahdollisuuden julkaista maakuntakaava-aineistoja omalle verkkosivulle upotetun karttaikkunan avulla.

Monta maakuntaa, monta tapaa

Kuten odotettavissa oli, toimitetut kaava-aineistot olivat toisiinsa nähden hyvin erilaisia. Usein aineistojen rakenne edusti jotain välimuotoa "geometrialähtöisen" ja "teemalähtöisen" lähestymistavan väliltä.

Geometrialähtöisissä aineistoissa aluemaiset kohteet olivat teemasta riippumatta niputettu samaan shape-tiedostoon. Näin kaavan muodostavien tiedostojen määrä pysyy melko pienenä, mikä helpottaa rajapinnan tekoa. Vähäisempi tiedostojen määrä madaltaa kynnystä aineiston käyttöön. Myös paikkatietosovelluksissa tehdyt kyselyt voivat olla mielekkäämpiä tehdä, koska vähäisempi tiedostojen määrä tuo vähemmän vaihtelua aineiston ominaisuustietojen rakenteeseen.

Toisessa lähestymistavassa karttatasot koostuivat yksittäisistä maankäytön teemoista. Esimerkiksi tiet saattoivat olla omana kerroksenaan, johtoverkosto omanaan jne. Teemoittain jaettu kaava-aineisto saattaa miellyttää, jos käyttäjä on kiinnostunut vaikkapa vain yhden maankäytön teeman tarkastelusta. Usein tämä lähestymistapa kuitenkin tarkoitti sitä, että eri shape-tiedostojen ominaisuustietotaulukot eivät olleet keskenään täysin yhteensopivia. Esimerkiksi usean pistemäisen karttatason yhdistäminen yhdeksi tasoksi vaatisi jonkin verran lisätyötä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Monen eri maakunnan kaava-aineiston edistyneempi yhteiskäyttö edellyttää yhtenäisempiä ominaisuustietoja ja kuvaustekniikkaa. Samaa maankäytön teemaa kuvattiin eri maakunnissa hieman erilaisin merkinnöin: erityisen paljon vivahde-eroja löytyi pistemäisten kohteiden kuvaamisessa .

Metatietoja, lisenssejä  ja jokunen kysymys

Metatietojen toimittaminen kirvoitti hyviä huomioita koskien metatietojen tarkkuutta, annettavan tiedon määrää ja tietojen päällekkäisyyttä: mikä ero on kaava-aineiston historiatiedoilla ja lähtöaineistojen kuvauksella, onko tarpeen listata kaikki lähtöaineistot vai vain keskeisimmät niistä jne.

Verkkopalvelusopimuksen suhteen eniten keskustelua ja selvittämistä oli kohdassa, jossa aineistojen käyttöä sääntelevät lisenssit määritellään: kuinka määritellä riittävän avoin käyttölupa ja samalla pitää huoli siitä, että aineistoa käytetään oikeisiin tarkoituksiin oikealla tavalla? Tähän tarkoitukseen Creative Commonsin lisenssivalitsin tarjosi helpon tavan tutkia eri tarkoituksiin soveltuvia käyttölupia.

Kun paperikartassa liikutaan vain yhdellä mittakaavatasolla, Internetissä julkaistut kartat mahdollistavat mittakaavatasojen vaihtamisen ja eri tasojen kytkemisen päälle tai pois päältä. Tämä yhdistettynä maakuntakaavakarttojen keskimäärin monimutkaisempiin merkintöihin loi omat haasteensa. Aivan täsmälleen paperista kaavakarttaa vastaavaa visualisointia ei jokaisen kohteen kohdalla saatu tuotettua, mutta pienin kompromissein tulokset olivat hyviä.
Miten saada atomit tehokkaampaan käyttöön?

ATOM-syötteen tekemiseen on helppo saada mallipohjia, ja syöte on yksinkertaista kopioida pienin muokkauksen usealle aineistolle. Syötteen käyttö tuntuu osittain kömpelöltä: käyttäjä avaa syötteeseen viittaava linkin useimmissa tapauksissa Internet-selaimella, vaikka se ei ole syötteelle täysin ideaali ympäristö. Jäi arvoitukseksi, kuinka INSPIRE-direktiivin velvoittamien viranomaisten ATOM-syötteet saataisiin tehokkaammin käyttöön.

LOUSPIRE-hanke osoitti, että yhteistyöllä voidaan mainiosti toteuttaa INSPIRE-direktiivin asettamia vaatimuksia. Lounaispaikan olemassa olleet tekniset ratkaisut ja yhteydet Maanmittauslaitoksen asiantuntijoihin luovat hyvät puitteet muillekin vastaaville projekteille.
Usean eri maakunnan kaava-aineiston yhteiskäyttö WMS-rajapinnoin mahdollistaa kaavojen tarkastelun samanaikaisesti yhdessä karttakäyttöliittymässä. Kaavojen visualisointi ja siten myös selitteet eivät tosin tällä hetkellä ole täysin yhteneviä. Vaikka ympäristöministeriön suositukset numeeriseen maakuntakaava-aineistoon liittyen ovat olleet käytössä, on aineistojen rakenteissa eroja, jotka voivat muodostua haasteeksi aineistojen yhteiskäytössä paikkatietosovelluksilla.

Maakuntakaavojen sisältöön ja rakenteeseen tulee INSPIRE-direktiivin tietotuotemäärittelytyön myötä uudistuksia, joiden avulla kaava-aineistojen rakenne yhtenäistyy ja muuttuu yhteiskäyttöisemmäksi koko EU:n mittakaavassa. Tätä työtä seuraamalla voi saada vinkkejä siitä, kuinka kaava-aineistojen valtakunnantasolla tapahtuvaa yhteiskäyttöä voidaan tehostaa.

Kirjoittaja toimii projektisuunnittelijana Varsinais-Suomen liitossa. Sähköposti: faris.alsuhail[at]varsinais-suomi.fi

Lisätietoja:
Lounaispaikan nettisivu
Paikkatietoikkuna
Paikkatietohakemisto