Tarkkailija vahtii asuinympäristöä puolestasi

Kesän alusta asti käytössä olleeseen Tarkkailijaan on tutustunut jo lähes 7000 käyttäjää. Sähköisen Tarkkailija-palvelun kautta kansalainen, yritys tai viranomainen saa vaivattomasti tietoa lähiympäristönsä tapahtumista tai muutoksista. Miksi ja miten tällainen palvelu on rakennettu?

Kirjoittajat: Katriina Vartiainen ja Petrus Pennanen
Kuva: Mirva Talusén

Artikkeli pdf-muodossa (Positio 4/2013)Tarkkailija-palvelu on tehty helpottamaan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tiedonhakua rakennettuun ympäristöön liittyvistä aiheista tietyllä maantieteellisellä alueella. Tarkkailija on karttapohjainen tietopalvelu, jossa käyttäjä määrittää itseään kiinnostavat aihepiirit tai rajaa tiedonhaun tiettyyn paikkaan. Palvelun avulla käyttäjä voi seurata esimerkiksi kaavoitukseen, liikenteeseen ja luonnonympäristöön liittyviä aiheita. Tarkkailija lähettää käyttäjälle sähköpostiin herätteitä, joiden kautta tämä voi hakea ajankohtaiset tiedot itseä kiinnostavien alueiden suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista.

Tiedonhaun tarjoavan etarkkailija.fi-palvelun lisäksi Tarkkailija tarjoaa julkishallinnon sivustoille suositteluleijukkeen eli widgetin, joka löytää sivun aiheisiin lähimmin liittyvää sisältöä kaikilta palveluun liitetyiltä sivustoilta. Esimerkiksi uutiseen kunnan uudesta hankkeesta voidaan automaattisesti linkittää vastaaviin projekteihin liittyviä ministeriöiden selvityksiä. Tämä auttaa sekä kansalaisia että viranomaisia löytämään olennaisen tiedon organisaatiorajojen yli.

Paljon tietoa raapimalla

Tarkkailijan antama informaatio pohjautuu rakennettuun ympäristöön liittyvään tietosisältöön. Tarkkailija ymmärtää verkossa olevan tietosisällön merkitykset yhdistämällä ne automaattisesti laajaan käsitehierarkiaan eli ontologiaan, johon sisältyvät myös Suomen paikannimet. Tarkkailijalle on määritelty yli 400 verkkosivustoa, joiden tietosisältöä se käsittelee. Palvelu käy "raapimassa" läpi sivustot säännöllisin määräajoin etsien aihealueeseen liittyviä sisältöjä. "Raavinnassa" eli screen scrapingissa palvelu eristää artikkeliosuuden sivun muista elementeistä, jotta ontologisessa käsiteanalyysissä tunnistuisivat olennaiset aiheet.

Ontologia sisältää rakennetun ympäristön käsitteiden lisäksi muut sivustoilla esiintyvät aiheet. Ensi vaiheessa "raavinnan" ja analysoinnin kohteena ovat kaikkien Suomen kuntien, rakennettuun ympäristöön liittyvien julkishallinnon toimijoiden sekä julkisten hankkeiden sivustoja. Haku on laajennettavissa myös esimerkiksi uutissivustoille, verkkolehtiin ja sosiaalisen median palveluihin. Palvelun etusivun palauteosion kautta käyttäjät voivat ehdottaa uusia lisättäviä sivustoja. Uudet sivustot lisätään palvelun ylläpitäjän toimesta.

Palvelu tarjoaa loppukäyttäjille vahdin, joka pitää käyttäjän ajan tasalla häntä kiinnostavien alueiden uutisista. Käyttäjä kertoo palvelulle, mistä aiheista hän on kiinnostunut ja mitä aluetta hän haluaa tarkkailla. Palvelussa on valmiita hakusanoja liittyen rakennettuun ympäristöön, mutta käyttäjä voi halutessaan hakea tietoa myös muista aihepiireistä.  Kun vahti havaitsee uutta käyttäjää kiinnostavaa tietoa käyttäjän määrittämällä alueella, lähettää palvelu käyttäjälle herätteitä sähköpostiin. Tarkkailija-leijuke auttaa julkishallinnon sivustoja selaillessa kiinnostavan tiedon löytämisessä ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä hakua.

Mistä Vesijärvestä onkaan kyse?

Palveluun liitettyjen verkkosivujen sisällöille pyritään määrittämään sijainnit sisällössä olevien osoitteiden, paikannimien ja harvoissa tapauksissa koordinaattien perusteella. Sisällöt ovat hyvin vaihtelevia ja vapaamuotoisia, koska ne kerätään sadoilta eri sivustoilta ja erilaisista dokumenttityypeistä. Valmiiksi määriteltyjä kenttiä paikkatiedon välittämiseen ei ole.

Mahdollisimman kattavan paikannimitunnistuksen toteuttamiseksi Sito Oy hankki Maanmittauslaitoksen paikannimistön, joka integroitiin Leikin yleisontologiaan. Noin miljoonasta suomalaisesta paikannimestä muodostui laajoista alueista pieniin paikkoihin ulottuva monitasoinen hierarkia. Olennainen ratkaistava ongelma oli paikannimien moniselitteisyys, joka on vastaava kuin esimerkiksi henkilöiden nimissä: samalla sanayhdistelmällä tai nimellä voi olla useita eri merkityksiä. Sisältöjä analysoivaan ontologiaan luotiin sen vuoksi päättelysääntöjä, jotka kaikkien sivun käsitteiden perusteella selvittävät, mistä Vesijärvestä tai kalliosta on kyse.

Kun paikkaan liittyvien nimien todennäköisin merkitys on saatu selville, kysyy Leikin järjestelmä Sitolta kyseisiin paikannimiin liittyviä koordinaatteja. Käyttäjän tehdessä tiettyihin alueisiin ja aiheisiin liittyvän haun Leikin järjestelmä etsii sisällöt, joissa mainitut paikat sopivat käyttäjän aluemäärittelyyn ja aiheet käyttäjän hakemiin aiheisiin. Koordinaatteja käytetään, kun hakuun sopivia sisältöjä katsotaan karttanäkymässä.

Kun sisältöä suositellaan verkkosivulla leijukkeella, tehdään paikka- ja aihevertailu niin, että suositeltavan sisällön ei tarvitse sopia sekä paikkaan että aiheeseen. Toisin kuin käyttäjän tekemässä haussa, erittäin hyvin aiheisiin sopiva sisältö voi siis nousta suosituksiin vaikka paikka poikkeaisi sivulla mainituista. Leijuke voi suositella sisältöä myös käyttäjän selaushistoriasta muodostetun reaaliaikaisen, selainkohtaisen aihe- ja paikkaprofiilin perusteella. Tämä suosittelutapa sopii parhaiten palveluiden etusivuille.

Käyttäjiä kesämökkiläisistä asiantuntijoihin

Tarkkailijan saaman palautteen perusteella palvelun käyttäjäjoukko ulottuu kesämökkiläisistä asiantuntijoihin. Palvelusta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä.

Kesämökkien omistajat ovat kertoneet, että Tarkkailijan avulla he saavat kätevästi tietoja mökkipaikkakunnan asioista myös mökkeilykauden ulkopuolella. Asiantuntijatyössä Tarkkailija on hyödyllinen muun muassa oman alan hankkeiden yleisseurannassa. Opiskelijoille Tarkkailija on osoittautunut helppokäyttöiseksi tiedonhakukanavaksi.

Käyttäjät ovat antaneet kiitosta palvelun selkeydestä. Käyttäjän mukavuutta edistävät muistutukset, joita palvelu lähettää. Haku täytyy Tarkkailija-palvelussa tehdä vain kerran, kun tavanomaisia hakukoneita käytettäessä haku täytyy uusia joka kerta.

Tarkkailijan kehittämiseksi on tärkeää, että palautetta palvelusta saadaan jatkossakin.

Kaarina Vartiainen työskentelee Tarkkailija-palvelun projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa, kaarina.vartiainen[at]ymparisto.fi

Petrus Pennanen on sisällön löytämiseen erikoistuneen Leiki Oy.n perustaja ja toimitusjohtaja, sähköposti: petrus.pennanen[at]leiki.com

SADe

Parhaillaan käynnissä oleva Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Valtiovarainministeriön koordinoima ohjelma kestää vuoden 2015 loppuun.

SADe-ohjelmassa on seitsemän osakokonaisuutta, joista Tarkkailija kuuluu Asumisen ja Rakentamisen ePalveluihin. Tässä kokonaisuudessa kehitetään sähköisiä palveluita erilaisten asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvien lupien ja tukien hakemiseen sekä tieto- ja analyysitarpeisiin.

Palveluiden toteutuksesta vastaa ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, tietotekniikkatoimittajien sekä useiden kumppaneiden kuten Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ja kuntien kanssa. Tarkkailija-palvelun on toteuttanut Solita Oy yhdessä SITO Oy:n, Leiki Oy:n ja IBM:n kanssa. Ympäristöministeriö hallinnoi palvelua SADe-ohjelmakauden ajan, jonka jälkeen se siirtyy toimittajan vastuulle.

Lisätietoja
www.etarkkailija.fi
www.facebook.com/etarkkailija
http://sateenvarjolla.blogspot.fi/
www.ym.fi/epalvelutasuminen