Liiteri on avannut ovensa

Uusi elinympäristön tietopalvelu Liiteri tarjoaa valtavasti tietoa rakennetusta ympäristöstä yhtenäisessä muodossa.

Kirjoittajat: Kaarina Vartiainen ja Kimmo Nurmio

Artikkeli pdf-muodossa (Positio 4/2015)

Liiterissä eri ainiestoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo luoda karttoja.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) toteutettu tietopalvelu Liiteri kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri on avattu kaikkien käyttäjien käyttöön lokakuussa.

Liiteriin varastoidaan tietoa rakennetusta ympäristöstä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa internet-palveluidensa kautta paljon erilaisia tietosisältöjä ja paikkatietoja rakennetun ympäristön aihepiireistä. Valtakunnalliset alueidenkäytön tietojärjestelmät ovat kuitenkin vaikeakäyttöisiä ja teknisesti vanhentuneita, ja tiedontarvitsijat ja heidän tarpeensa ovat moninaistuneet. Liiteri korvaa vanhat järjestelmät ja tarjoaa uutta tietosisältöä rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille.

Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti kaikkien saataville. Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo tulostaa esimerkiksi karttoja. Monet koko maan kattavat tiedot löytyvät Liiterin avulla yhdestä osoitteesta, eikä siirtymiä eri tietojärjestelmien välillä tarvitse tehdä.

Liiterin tietosisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta. Liiteriin on luotu myös täysin uutta sisältöä muun muassa yhdyskuntarakenteen eheydestä, kaupan alueista, viherrakenteesta ja rakentamisen suunnitelmallisuudesta. Palvelu on rakennettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Sito Oy:n kanssa.

Liiterin toteutusprojektin onnistumisen avainsanana on ollut yhteistyö. Sitä on tarvittu tietosisällön luomisessa ja keräämisessä, rajapintapalveluiden liittämisessä palveluun, Oskari-alustan käytössä ja sen kehitystyössä sekä projektiorganisaation sisällä. Palvelun vahvuus on sen laaja tietosisältö: Liiterissä on runsaasti eri tiedontuottajien paikka- ja tilastotietoa. Toisaalta tietosisältökokonaisuuden hallinta ja siihen liittyvä käyttöoikeuksista sopiminen oli välillä työlästä ja aikaa vievää.

Laaja tietosisältö mahdollistaa paljon, mutta asetti haasteita etenkin eri lähteistä tulevien tietojen integroimiselle palveluun sekä käyttöliittymäsuunnittelulle ja toteutukselle, jotta hakutoiminnot olisivat selkeitä ja palvelun käyttö miellyttävää. Liiterin toteutuksen aikana teetettiin ulkopuolisella toimijalla käytettävyysanalyysi ja -testit. Niiden tuloksista oli paljon hyötyä käyttöliittymän toteutuksessa ja eri ratkaisuvaihtoehtojen valinnassa.

Rajapinnat avainasemassa

Liiteri-palvelussa tarjottavat tiedot perustuvat täysin erilaisten rajapintojen hyödyntämiseen. Kaikki palvelussa käytettävät paikkatiedot haetaan tiedontuottajien tarjoamista WMS-, WFS-, WMTS- ja ArcGis REST-rajapinnoista.

Liiteri-palvelun tarjoamat tilastot haetaan puolestaan SYKEn tietokannoista tietovaraston rajapintapalvelun avulla. Tietovaraston rajapintapalvelu on toteutettu palvelusta erillisenä MS.Net sovelluksena, joka tarjoaa Liiteri-palvelulle REST-rajapinnan tietovaraston tietojen hyödyntämiseksi. Karttapalvelu- ja käyttöliittymätoteutus perustuu monilta osin Oskari.org lähdekoodiin, jota Liiterin toteutuksessa kehitettiin eteenpäin etenkin REST-tuen ja tilastotoimintojen osalta.

Liiterin käyttäjähallinta on toteutettu joustavaksi, ja se tarjoaa erilaisia käyttötapoja erityyppisille käyttäjille. Palvelua voi käyttää rekisteröitymättä, jolloin käytössä on suppein tietosisältö ja vähiten toiminnallisuuksia. Palveluun voi kirjautua ja rekisteröityä myös SYKE:n OIVA-palvelun kautta, jolloin käyttäjä voi esimerkiksi ladata palveluun omia aineistoja. Maksullisten sopimuskäyttäjien tunnukset luodaan SYKE:ssä ja kirjautumisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon kevyen käyttäjähallinnan palveluita. Sopimuskäyttäjillä on käytössä kaikki toiminnallisuudet ja laajin tietosisältö.

Yleiskaavapalvelu

Liiteri-palveluun liittyy olennaisesti uusi Yleiskaavapalvelu, jossa on paikkatietoina yhdistelmiä yleiskaavoista koko maan kattavasti. Aineisto sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.
Yleiskaavatilanne kattaa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavat vuodesta 2000 lähtien sekä voimassa olevat vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Yleiskaavat on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista. Tällä hetkellä palvelussa on reilu 2400 kaavaa. Vuoden 2014 hyväksytyistä kaavoista on palvelussa yli 99 prosenttia. Liiteri-palvelun kautta on mahdollista katsella yleiskaavapalvelun aineistoja.

Yleiskaavapalvelun aineistot ovat saatavissa myös WMS/WFS-rajapinnan kautta, jolloin niitä voi hyödyntää muissa karttapalveluissa ja työpöytäsovelluksissa. Yleiskaava-aineistoa päivitetään neljä kertaa vuodessa ja sen käyttö on maksullista.

Työkalu ja aineistoja laajalle joukolle

Liiteri on suunnattu erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa työskenteleville viranomaisille ja yrityksille. Sen ensisijainen tehtävä on tukea maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjen tehtävien hoitamista. Palvelu helpottaa niin alueidenkäytön suunnittelijoiden, kaavoittajien, konsulttien kuin tutkijoidenkin työtä.

Monista aineistoista löytyy pitkiä aikasarjoja, joita tarkastelemalla voi hahmottaa eri ilmiöiden kehitystä ja peilata niitä tulevaisuuden suunnitelmiin. Liiterin tietoaineistoja voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Samalla Liiteri tarjoaa myös kansalaisille helppokäyttöistä ja ymmärrettävää tietoa elinympäristöstä. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi tietyn asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön rakentamiseen, palveluiden sijaintiin tai virkistysalueisiin liittyviä tietoja.

Lisätietoja:


Liiteri tarjoaa tilastoja ja karttoja seuraavista teemoista:

 • Asuminen
 • Kaavoitus
 • Kauppa ja palvelut
 • Kulttuuriympäristö
 • Liikkuminen ja liikenne
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarat
 • Maankäyttö
 • Rakennukset
 • Rakentamisen suunnitelmallisuus
 • Työpaikat- ja työssäkäynti
 • Virkistys
 • Väestö
 • Yhdyskuntarakenne
 • Ympäristöhäiriöt

Kaarina Vartiainen on toiminut Liiteri-palvelun projektipäällikkönä.

Kimmo Nurmio oli mukana Liiteri-palvelun vaatimusmäärittelyssä sekä palvelun tietovaraston että tietosisällön kehittämisessä. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi