Standardit ja suositukset

Standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulisi toteuttaa, jotta ne olisivat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia keskenään. Kansallisesti suositukset annetaan JHS-suosituksina. Kansainvälisesti merkittävimmät standardit antavat ISO (International Standardisation Organisation) ja OGC (Open Geospatial Consortium).

JHS-suositukset
ISO/TC 211-standardit
OGC-standardit

Kiinnostaako standardisointi?

Tervetuloa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n SR304 Paikkatieto –seurantaryhmän seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa käydään läpi paikkatietostandardisoinnin ajankohtaiset kuulumiset ja valmistellaan loppuvuoden kansainvälisiä standardisointikokouksia.

Aika: Keskiviikkona 5.4.2017 kello 13-15
Paikka: SFS, Malminkatu 34, Kamppi, Helsinki

Kysy lisää inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

JHS-suositukset

Alla on listattu voimassa tai tekeillä olevat julkisen hallinnon suositukset paikkatietoalalta. Päivämäärä kertoo, milloin suosituksen sisältöä on viimeksi päivitetty. Sen jälkeen on voitu tehdä muutoksia esimerkiksi yhteystietoihin.

Suositukset löytyvät Julkisen hallinnon suositukset (JHS) -verkkosivuilta. JHS-sivuilta löytyy myös muita julkisen hallinnon suosituksia.

JHS 106
11.1.2011
Postiosoite
Suosituksessa määritellään postilähetyksissä käytettävien osoitetietojen rakenteen ja merkintätavat.
JHS 158
22.9.2011
Paikkatiedon metatiedot
Suosituksessa määritellään paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietoelementit ja annetaan ohjeita paikkatietojen kuvailemiseen metatietojen avulla.
JHS 160
22.6.2006
Paikkatiedon laadunhallinta
Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arvioinnin viitemalli.
JHS 162
31.10.2011
Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen mallintamiseen tiedonsiirtoa varten. Suositusta on noudatettava yhteiskäyttöisten paikkatietojen osalta.
JHS 163
2.10.2007
Suomen korkeusjärjestelmä N2000
Suosituksessa määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000, jota suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.
JHS 177
21.10.2010
Paikkatietotuotteen määrittely
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen määrittelyyn XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointiin tietotuoteselosteina.
JHS 178
16.12.2010
Kunnan paikkatietopalvelurajapinta
Suosituksessa määritellään rajapinta kuntien paikkatietopalveluille. Suosituksen avulla pyritään harmonisoimaan kuntien palvelurajapinnat.
JHS 180
28.2.2013
Paikkatiedon sisältöpalvelut
Suosituksessa määritellään paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat.
JHS 184
5.12.2012
Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
Suosituksessa määritellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät, koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset.
JHS 185
2.5.2014
Asemakaavan pohjakartan laatiminen
Suositus määrittelee vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle sekä ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta.
JHS 188
10.4.2014
 
Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
Suositus määrittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston kansalliseen linkki-solmu-malliin perustuvat ylläpitotavat ja XML-/GML-skeemaan perustuvat tietojensiirtotavat.
JHS 193
19.2.2016
Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
Suositus määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille yhtenäisen rakenteen ja antaa ohjeet tunnusten julkaisemiseen ja ylläpitämiseen koneluettavassa muodossa.
JHS 196
5.4.2016
EUREF-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
EUREF-FIN-vertauskehys on yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio. Suosituksessa kuvataan vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa. 
JHS 197
5.4.2016
EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
Suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. Tässä suosituksessa määritellään lisäksi EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako.

ISO/TC 211 -standardit

Alla on listattu voimassa tai tekeillä olevat paikkatietoalan kansainvälisen standardointikomitean ISO/TC211 standardit. Standardeja voi ostaa Suomen standardoimisliitosta tai ISO:n omasta verkkokaupasta.

Huom! Statuksessa on tämänhetkinen (21.8.2015) työvaihe päivityksessä olevien standardien osalta. Tarkemman tilanteen voit tarkistaa standardointikomitean työlistalta. Valmistumisajat ovat arvioita ja ne voivat poiketa lopullisesta aikataulusta paljonkin. Alla on lueteltu käytetyt lyhenteet:

 • NWI = New Work Item (uusi työaihe hyväksytty)
  NP = New Project (uusi projekti hyväksytty)
 • WD = Working Draft (projektin sisäinen luonnos)
 • CD = Committee Draft (ensimmäinen julkinen luonnos)
 • DIS = Draft International Standard (vakiintunut luonnos)
 • FDIS = Final Draft International Standard (lopullinen luonnos)
 • IS = International Standard (valmis julkaistu standardi)
 • DTS = Draft Technical Specification (luonnos tekniseksi spesifikaatioksi)
 • TS = Technical Specification (valmis julkaistu tekninen spesifikaatio)
 • TR = Technical Report (valmis julakistu tekninen raportti)
 • RS = Review Summary (esitutkimusraportti)
 • Amd. = Amendment (korjausliite)

 

ISO 6709:2008 +
Cor 1:2009
Standard representation of geographic point location by coordinates
Standardissa määritellään pituus- ja leveysasteelle sekä korkeudelle koordinaattimuotoinen esitystapa.
ISO
19101-1:2014
Geographic information - Reference model- Part 1: Fundamentals
Standardissa kuvaa paikkatietoalan ISO-standardien (19100-sarja) rakenteen ja perusperiaatteet.
ISO/TS 19101-2:2008 Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery
Teknisessä selosteessa määritellään kuvamuotoisen paikkatiedon standardoinnin viitemallin.
Status: NWI 12/2015, valmis: 12/2017
ISO 19103:2015 Geographic information - Conceptual schema language
Teknisessä selosteessa annetaan ohjeet UML.mallinnuskielen käyttöön paikkatietojen mallinnuksessa.
ISO/TS 19104:2016 Geographic information - Terminology
Teknisessä selosteessa annetaan hjeet paikkatiedon terminologian keruuseen ja ylläpitoon.
ISO 19105:2000 Geographic information - Conformance and testing
Standardissa määritellään periaatteet, joiden mukaan paikkatietotuotteiden ja -palvelujen yhdenmukaisuus paikkatietoalan standardeihin nähden tulisi kuvailla.
Status: NWI 12/2016, valmis: 12/2019
ISO 19106:2004 Geographic information - Profiles
Standardissa määritellään periaatteet, joiden avulla paikkatietoalan ISO-standardista voidaan luoda oma profiili erityiskäyttöön.
ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema
Standardissa määritellään käytettävät geometriat ja topologiat, sijaintiin kohdistuvat operaatiot sekä sijaintitiedon tietotyypit.
Status: CD2 02/2016, valmis: 05/2018
ISO 19108:2002 +
Cor 1:2006
Geographic information - Temporal schema
Standardissa määritellään ajan esitystavat sekä miten aika esitetään suhteessa paikkatietoon esim. versionhallinnan yhteydessä tai kuvattaessa dynaamisia ilmiöitä.
ISO 19109:2015 Geographic information - Rules for application schema
Standardissa määritellään yleinen kohdemalli (GFM = General Feature Model) ilmioiden kuvaamiseen. Lisäksi standardissa annetaan ohjeita paikkatiedon mallinnukseen sovelluksissa.
ISO 19110:2016 Geographic information - Methodology for feature cataloguing
Standardissa määritellään paikkatiedon kohdeluokituksen yleinen rakenne.
ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates
Standardissa määritellään koordinaattijärjestelmien kuvausmalli ja koordinaattijärjestelmien välisiin muunnoksiin tarvittavat tiedot.
ISO 19111-1 Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 1: Fundamentals
Status: NP 05/2016, valmis: 05/2019
ISO 19111-2:2009 Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values
Standardissa määritellään epäsuoran sijainnin esitystapa parametriarvojen perusteella. Epäsuoralla sijainnilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi korkeuden esittämistä ilmanpaineen avulla.
ISO 19112:2003 Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
Standardissa määritellään epäsuoran sijainnin esitystapa kohdetunnisteen perusteella. Epäsuora sijainti voidaan määrittää kohteelle esimerkiksi osoitteen tai kuntatunnuksen perusteella.
Status: NWI 12/2015, valmis: 02/2019
ISO 19115-1:2014 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävät metatietoelementit.
ISO 19115-2:2009 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data
Standardissa määritellään kuva- ja hilamuotoisen tiedon kuvailussa käytettävät metatietoelementit.
Status: CD 03/2016, valmis 07/2017
ISO 19115-3:2016 Geographic information - Metadata - Part 3: XML schema implementation of metadata fundamentals
Standardissa määritellään XML-toteutus muille metatietostandardeille.
ISO 19116:2004 Geographic information - Positioning services
Standardissa kuvataan erilaiset paikannuspalvelut sekä määritellään paikantamisessa tarvittavan tiedon rakenne ja sisältö.
Status: NP 05/2016, valmis 06/2019
ISO 19117:2012 Geographic information - Portrayal
Standardissa määritellään mallinnustapa paikkatiedon kuvaustekniikalle, kuten kartografisten symbolien esittämiselle.
ISO 19118:2011 Geographic information - Encoding
Standardissa määritellään UML-mallinnuskielellä kuvatun paikkatiedon koodaussäännöt tiedonsiirtoa varten.
ISO 19119:2016 Geographic information - Services
Standardissa määritellään paikkatietopalvelujen rajapinnan yleiset periaatteet.
ISO/TR 19120:2001 Geographic information - Functional standards
Teknisessä raportissa kuvataan funktionaaliset standardit.
ISO/TR 19121:2000 Geographic information -- Imagery and gridded data
Teknisessä raportissa kuvataan rasteri- ja hilatietoon liittyvät standardit.
ISO/TR 19122:2004 Geographic information / Geomatics -- Qualification and certification of personnel
Teknisessä raportissa kuvataan paikkatietoalan henkilökuntaa koskevat vaatimukset ja sertifiointi.
ISO 19123:2005 Geographic information - Schema for coverage geometry and functions
Standardissa määritellään aluemaisen alueen sisällä muuttuvan rasterimuotoisen paikkatieon kuvaustapa esim. korkeus- ja syvyysmalleissa sekä lämpöitlajakaumissa.
ISO 19123-1 Geographic information - Schema for coverage geometry and functions - Part 1: Fundamentals
Status: NWI 12/2015, valmis 01/2019
ISO 19123-2 Geographic information - Schema for coverage geometry and functions - Part 2: Coverage Implementation Schema
Status: NP 05/2016, valmis 12/2017
ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille arkkitehtuurimalli.
ISO 19125-2:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille SQL-operaatiot.
ISO 19126:2009 Geographic information - Feature concept dictionaries and registers
Standardissa määritellään paikkatietokohteiden käsiteluettelon malli sekä sen hallinta rekisterinä.
Status: NWI 12/2015, valmis 06/2018
ISO/TS 19127:2005 Geographic information - Geodetic codes and parameters
Teknisessä selosteessa määritellään koordinaattijärjestelmien kuvauksessa tarvittavien geodeettisten koodien ja parametrien sisältö ja rakenne.
Status: DIS 10/2016, valmis: 06/2017
ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface
Standardissa määritellään rasterimuotoista paikkatietoa käyttävän internet-karttapalvelun rajapinta.
ISO/TS 19129:2009 Geographic information - Imagery, gridded and coverage data framework
Teknisessä selosteessa määritellään kuva- ja hilamuotoisen tiedon sekä paikkatietojatkumon viitemalli.
ISO/TS 19130:2010 Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning
Teknisessä selosteessa määritellään sensorimalli, jonka avulla kaukokartoitushavainnoista voidaan määrittää yksittäisen kuvapikselin sijainti maastossa.
ISO 19130-1 Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 1
Status: NWI 06/2014, valmis 12/2017
ISO/TS 19130-2:2014 Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 2: SAR, InSAR, lidar and sodar
Teknisessä selosteessa määritellään sensorimalli SAR-, InSAR-, Lidar- ja Sonar-sensoreille.
ISO 19131:2007 + Amd 1:2011 Geographic information - Data product specifications
Standardissa annetaan ohjeet paikkatietotuotemäärittelyn tekemiseen.
Status: NP 06/2016, valmis 06/2019
ISO 19132:2007 Geographic information - Location-based services - Reference model
Standardissa määritellään paikkaperusteisten palvelujen viitemalli.
ISO 19133:2005 Geographic information - Location-based services - Tracking and navigation
Standardi määrittelee paikkaperusteisten paikannus- ja navigointipalveluiden toteutusmallin. Standardi käsittelee erityisesti mobiilisovelluksia.
ISO 19134:2007 Geographic information - Location-based services - Multimodal routing and navigation
Standardissa määritellään monimuotoliikenteen paikkaperusteisissa reitti- ja navigointipalvleuissa käytettävät palvelut.
ISO 19135-1:2015 Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals
Standardissa määritellään paikkatiedon yksilöivien tunnisteiden rekisteröintiin liittyvien menettelyjen perusteet. Tämä tulee korvaamaan standardin 
ISO 19135-2:2012 Geographic information - Procedures for item registration - Part 2: XML schema implementation
Standardissa määritellään paikkatiedon yksilöivien tunnisteiden rekisteröintiin liittyvä XML-skeema.
ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML)
Standardissa määritellään GML-mallinnuskieli paikkatietojen mallintamiseen, siirtämiseen ja varastointiin.
ISO 19136-2:2015 Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules
Standardissa laajennetaan ISO 19136-standardissa määriteltyä GML-mallinnuskieltä skeemakomponenteilla ja täsmennetyillä koodaussäännöillä.
ISO 19137:2007 Geographic information - Core profile of the spatial schema
Standardissa määritellään sijainnin käsitemallin ydinprofiili. Profiili perustuu ISO 19107-standardiin, josta on rajattu pois sovellusskeeman tekemisessä vähintään tarvittavat sijaintitietotyypit ja perusoperaatiot.
ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata - XML schema implementation
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävä metatietorakenne XML-muodossa.
ISO/TS 19139-1 Geographic information - Metadata - XML schema implementation
Status: WI 06/2014, valmis 06/2017
ISO/TS 19139-2:2012 Geographic information -  Metadata - XML schema implementation - Part 2: Extensions for imagery and gridded data
Standardissa määritellään kuva- ja hilamuotoisen tiedon kuvailussa käytettävä metatietorakenne XML-muodossa.
ISO 19141:2008 Geographic information -  Schema for moving features
Standardissa määritellään kooltaan ja muodoltaan muuttumattoman kohteen liikkeen geometrian kuvaustapa. Tällaisia kohteita ovat mm. autot ja lentokoneet.
ISO 19142:2010 Geographic information - Web feature service
Standardissa määritellään WFS-rajapinta (Web Feature Service) latauspalveluille. Standardi vastaa OGC:n Web Feature Service -standardia.
Status: NP 06/2016, valmis 06/2019
ISO 19143:2010 Geographic information - Filter encoding
Standardissa määritellään XML-koodaustapa, jolla paikkatietokohteita voidaan valita niiden ominaisuustietojen arvojen perusteella. Standardi vastaa OGC:n Filter Encoding -spesifikaatiota.
Status: NP 06/2016, valmis 06/2019
ISO 19144-1:2009 + Cor 1:2012 Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure
Standardissa määritellään aluemaisten paikkatietojen luokittelujärjestelemän rakenne sekä määrittely- ja rekisteröintimenetelmä.
ISO 19144-2:2012 Geographic information -  Classification systems - Part 2: Land Cover Meta Language (LCML)
Standardissa määrittelemmään LCML-mallinnusmenetelmä maanpeitetietojen luokittelujärjestelmiä varten.
ISO 19145:2013 Geographic information - Registry of representations of geographic point location
Standardissa määritellään pistemäisten kohteiden esitystapojen rekisteröintitavat.
ISO 19146:2010 Geographic information - Cross-domain vocabularies
Standardissa määritellään menetelmä, jolla eri alojen tekniset sanastot voidaan yhdistää.
Status: NWI 06/2016, valmis 08/2019
ISO 19147:2015 Geographic information - Transfer nodes
Standardissa tullaan määrittelemään liikenteen mallinnuksessa ja paikkaperusteisissa palveluissa käytettävien vaihtosolmujen eli tietyllä maantieteellisellä alueella olevien verkkojen solmujen toteutuksessa käytettävät tietotyypit ja operaatiot.
ISO 19148:2012 Geographic information - Linear referencing
Standardissa määritellään lineaarinen viitekehys eli viivageometria, josta voidaan paikantaa sijainti suhteessa tunnettuun viivan kohtaan esimerkiksi etäisyyden perusteella.
ISO 19149:2011 Geographic information - Rights expression language for geographic information - GeoREL
Standardissa määritellään GeoREL-kieli, jolla voidaan esittää paikkatietoon kohdistuvat käyttäoikeudet.
ISO/TS 19150-1:2012 Geographic information - Ontology - Part 1: Framework
Teknisessä selosteessa määritellään puitteet paikkatiedon semanttiselle esitystavalle.
ISO 19150-2:2015 Geographic information - Ontology - Part 2: Rules for developing ontologies in the Web Ontology Language (OWL)
Standardissa tullaan antamaan ohjeet ontologioiden käyttöön OWL-kielellä paikkatiedon semanttisen löydettävyyden parantamiseksi.
ISO 19150-4 Geographic information - Ontology - Part 4: Service Ontology
Status: NWI 11/2016, valmis 11/2019
ISO 19152:2012 Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM)
Standardissa määritellään LADM-malli maanomistusta koskevien tietojen mallinnusta varten.
ISO 19153:2014 Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM)
Standardissa määritellään paikkatietojen oikeuksien hallintaa koskeva viitemalli.
ISO 19154:2014 Geographic information - Ubiquitous public access - Reference model
Standardi määrittelee viitemallin pääsynhallinnalle.
ISO 19155:2012 Geographic information - Place Identifier (PI) architecture
Standardissa määritellään viitearkkitehtuuri, jossa määritellään kohdetunnisteiden koodausmenetelmä.
ISO 19155-2 Geographic information - Place Identifier (PI) architecture - Part 2: Place Identifier (PI) linking
Status: DIS 05/2016, valmis 05/2017
ISO 19156:2011 Geographic information - Observations and measurements
Standardissa määritellään havainnoille ja mittauksille viitemalli.
ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality 
Standardissa annetaan ohjeet paikkatiedon laadun kuvaamiseen ja määritellään paikkatiedon laadun mittarit. Standardi korvaa ISO 19113:2002-, 19114:2003- ja 19138:2006-standardit.

Liite 1: Describing data quality using coverages
Status: NWI 05/2016, valmis 05/2018
ISO/TS 19157-2:2016 Geographic information - Data quality - Part 2: XML schema implementation of ISO 19157
Teknisessä selosteessa annetaan ohjeet laadun kuvaukseen XML-kuvauskielen avulla. Laadun mittarit kuvataan ISO 19157:2013 -standardissa. Tiedon laatua koskevat metatietoelementit määritellään ISO 19115-2 -standardissa.
ISO/TS 19158:2012 Geographic information - Quality assurance of data supply
Teknisessä selosteessa annetaan ohjeet paikkatiedon laadunvarmistuksesta.
ISO/TS 19159-1:2014 Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part 1: Optical sensors
Teknisessä selosteessa tullaan määrittelemään optisten sensorien kalibrointi- ja validointimenetelmät.
ISO/TS 19159-2:2016 Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part 2: Lidar
Teknisessä selosteessa määritellään Lidar-sensorien kalibrointi- ja validointimenetelmät.
ISO/TS 19159-3 Geographic information -- Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data -- Part 3: SAR/InSAR
Status: DTS 08/2016, valmis 12/2018
ISO 19160-1:2015 Addressing - Part 1: Conceptual model
Standardissa määritellään osoitetietojen viitemalli.
ISO 19160-2 Addressing - Part 2: Good practices for address assignment schemes
Status: NWI 06/2016, valmis: 06/2019
ISO 19160-3 Addressing - Part 3: Address data quality
Status: NWI 07/2016, valmis: 07/2019
ISO 19160-4 Addressing - Part 4: International postal address components and template languages
Status: DIS 04/2016, valmis 04/2017
ISO 19160-5 Addressing - Part 5: Address rendering for purposes other than mail
Status: NWI 05/2015, review summary 06/2016
ISO 19161-1 Geographic information -- Geodetic references -- Part 1: The international terrestrial reference system (ITRS)
Status: NWI 04/2016, valmis 04/2019
ISO 19162:2015 Geographic information - Well known text representation of coordinate reference systems
Standardissa tullaan määrittelemään koordinaattireferenssijärjestelmien tekstimuotoinen esitystapa.
ISO 19163-1:2016 Geographic information - Content components and encoding rules for imagery and gridded data
Standardissa tullaan määrittelemään kuva- ja hilamuotoisen tiedon sisältökomponentit ja koodaustavat.
ISO 19165 Geographic information - Preservation of digital data and metadata
Status: NWI 11/2014, valmis 11/2017
ISO 19166 Geographic Information - BIM to GIS conceptual modelling (B2GM)
Status: NP 03/2016, valmis 03/2019

OGC-spesifikaatiot (standardit)

Alla on listattu keskeisimmät Open Geospatial Consortium (OGC) - foorumin spesifikaatiot (standardit). Lisää spesifikaatioita löytyy OGC:n sivuilta. Spesifikaatiot ovat vapaasti saatavilla OGC:n verkkosivuilta.

Catalogue Service Spesifikaatiossa määritellään yhteiset palvelurajapinnat paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietojen hakemiseen, selailuun ja kyselyihin.
Filter encoding Spesifikaatiossa määritellään kyselylauseiden syntaksiriippumattomat XML- ja KVP-koodausmallit.
Geography Markup Language (GML) Spesifikaatiossa määritellään paikkatietokohteiden (pisteet, viivat, alueet) mallinnustavat GML-kielellä, joka perustuu XML-kieleen. 
Styled Layer Descriptor (SLD) Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan.
Table Joining Service (TJS) Spesifikaatiossa määritellään taulukkomuotoiselle paikkatietoa sisältävälle datalle kuvailu- ja tiedonsiirtotapa.
Web Coverage Service (WCS) Spesifikaatiossa määritellään WCS-rajapinta, jolla hilamuotoista paikkatietoa voidaan jakaa internetissä.
Web Feature Service (WFS) Spesifikaatiossa määritellään WFS-rajapinta, jolla voidaan hakea ja käsitellä paikkatietokohteita.
Web Map Context (WMC) Spesifikaatiossa määritellään WMC-rajapinta, jolla voidaan tallentaa useilta eri WMS-rajapinnoilta saadut karttatasot yhdeksi karttanäkymäksi.
Web Map Service (WMS) Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinta, jolla voidaan esittää rasterimuotoista paikkatietoa internet-karttapalveluissa.
Web Processing Service (WPS) Spesifikaatiossa määritellään WPS-rajapinta, jolla voidaan toteuttaa muunnos- ja  prosessointipalveluja.