Inspire-direktiivin toteutusaikataulu

Kansallisissa säädöksissä sekä Inspire-direktiivissä ja sen täytäntöönpanosäännöissä on määritelty toimeenpanoon liittyviä aikarajoja. Aikarajat vaihtelevat sen mukaan, mihin Inspire-paikkatietoryhmään kyseinen paikkatietoaineisto tai -palvelu kuuluu.

Uusien Inspire-direktiivin mukaisten paikkatietoaineistojen ja -palvelujen on täytettävä Inspire-direktiivin asettamat velvoitteet kahden vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Olemassaolevien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen osalta aikataulu on kuvattu alla. Perusteet aikatauluille on selostettu kuvan alla.

Perusteet aikataululle

Metatiedot

Inspire-direktiivin 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on tuotettava metatietoja liitteissä I, II ja III lueteltujen paikkatietoryhmien mukaisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Direktiivin 6 artiklassa määritellään aikataulu metatietojen tuottamiselle lähtien metatietoja koskevan täytäntöönpanosäännön julkaisemisesta. Täytäntöönpanosääntö julkaistiin 3.12.2008.

Inspire-direktiivin 6 artiklan mukaan liitteen I ja II osalta metatiedot on tuotettava viimeistään kahden vuoden kuluttua täytäntöönpanosäännön julkaisemisesta eli viimeistään 3.12.2010. Kansallisessa asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista täsmennetään, että liitteiden I ja II osalta metatiedot on julkaistava viimeistään 1.12.2010.

Inspire-direktiivin 6 artiklan mukaan liitteen III osalta metatiedot on tuotettava viimeistään viiden vuoden kuluttua täytäntöönpanosäännön julkaisemisesta eli viimeistään 3.12.2013. Kansallisessa asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista täsmennetään, että liitteiden I ja II osalta metatiedot on julkaistava viimeistään 15.5.2013.

Paikkatietopalveluja koskevan täytäntöönpanosäännön mukaan "Viimeistään 10 päivänä joulukuuta 2015 jäsenvaltioiden on esitettävä kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot". Näin ollen paikkatietopalveluja koskevat metatiedot on laadittava viimeistään 10.12.2015.

Verkkopalvelut

Inspire-direktiivin 11 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on perustettava ja ylläpidettävä verkkopalveluja niiden paikkatietoaineistojen ja -palvelujen osalta, joista on tuotettu metatiedot Inspire-direktiivin mukaisesti. Tässä tarkoitettuja verkkopalveluja ovat haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut sekä palvelut, jotka mahdollistavat paikkatietopalvelujen käynnistämisen. Verkkopalveluja koskeva täytäntöönpanosääntö julkaistiin 9.11.2009 ja sitä täydennettiin lataus- ja muunnospalvelujen osalta 23.11.2010.

Haku- ja katselupalvelut liitteiden I ja II osalta on tarjottava alustavalla toimintakyvyllä viimeistään 9.5.2011 ja täytäntöönpanosäännön vaatimusten mukaisesti viimeistään 9.11.2011. Liitteen III osalta haku- ja katselupalvelut on tarjottava viimeistään 15.5.2013, jolloin myös niiden metatiedot on julkaistava viimeistään.

Lataus- ja muunnospalvelut liitteiden I ja II osalta on tarjottava alustavalla toimintakyvyllä viimeistään 28.6.2012 ja täytäntöönpanosäännön vaatimusten mukaisesti viimeistään 28.12.2011. Liitteen III osalta haku- ja katselupalvelut on tarjottava viimeistään 15.5.2013, jolloin myös niiden metatiedot on julkaistava viimeistään.

Inspire-paikkatietotuotteet

Inspire-paikkatietotuotteet ovat Inspire-tietotuotetuotemäärittelyjen mukaisia paikkatietotuotteita. Kullekin Inspire-direktiivin liitteiden I, II ja III mukaiselle paikkatietoryhmälle on laadittu tietotuotemäärittelyt, joiden keskeisin sisältö on määritelty paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevassa täytäntöönpanosäännössä. Liitteen I osalta täytäntöönpanosääntö ja siihen liittyvät tietotuotemäärittelyt ovat valmistuneet 23.11.2010, ja liitteiden II ja III osalta 21.10.2013.

Inspire-direktiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaan Inspire-paikkatietotuotteita hyödyntävät verkkopalvelut on tarjottava viimeistään seitsemän vuoden kuluttua täytäntöönpanosäännön valmistumisesta. Näin ollen Inspire-tietotuotteet on tarjottava liitteen I osalta viimeistään 23.11.2017 ja liitteiden II ja III osalta 21.10.2020. Tämä koskee haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalveluja.

Paikkatietopalveluita koskevassa täytäntöönpanosäännössä sanotaan, että "viimeistään 10 päivänä joulukuuta 2015 jäsenvaltioiden on esitettävä kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti". Näin ollen paikkatietopalvelujen metatiedot on laadittava viimeistään 10.12.2015.