Verkkopalvelut

Verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä paikkatietojen esittämiseen, käsittelyyn ja muuntamiseen tarkoitettuja, verkkosivuilla olevia palveluita. Verkkopalvelut perustuvat rajapintoihin eli niiden avulla paikkatietoa voidaan esittää, käsitellä ja muuntaa eri palvelimella kuin missä paikkatiedot ovat.

Inspire-direktiivin mukaisia verkkopalveluita ovat:

Verkkopalveluista katselu- ja latauspalvelurajapintojen toteuttaminen sekä latauspalvelua varten paikkatietotuotteiden määrittely ovat paikkatiedon tuottajien vastuulla. Maanmittauslaitos tarjoaa keskitetyn hakupalvelun ja muunnospalvelun sekä latauspalveluun liittyvän luettelopalvelun. Käynnistyspalvelun määrittely on kesken, joten myös Suomessa sen toteutus määritellään myöhemmin. Lataus- ja katselupalvelun osalta Maanmittauslaitos tarjoaa palvelun, jossa eri aineistoja voi katsella ja ladata kyseisten rajapintojen kautta.

Hakupalvelu

Hakupalvelu (discovery service) on palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen etsimisen niiden metatietojen perusteella sekä metatiedon sisällön tarkastelun. Kansallinen hakupalvelu on Paikkatietohakemisto 2.0, johon kootaan kansallisesti eri organisaatioiden tuottamien paikkatietoaineistojen metatiedot. Metatietojen tuottamista käsitellään tarkemmin metatieto-osiossa. Hakupalvelu pohjautuu Catalogue Service for Web -rajapintaan, jonka avulla metatietoja voidaan hakea rajapinnan kautta toiselta palvelimelta. Esimerkiksi tiedon tuottajat voivat ylläpitää metatietoja omilla palvelimillaan, josta ne voidaan hakea Paikkatietohakemistoon.

Katselupalvelu

Katselupalvelu (view service) on palvelu, joka mahdollistaa vähintään paikkatietoaineistojen tarkastelun, liikkumisen aineistossa, katselumittakaavan muuttamisen, kartan vierityksen tai paikkatietojen esittämisen päällekkäin sekä selitetiedon ja metatietoon sisältyvän kaikenlaisen merkityksellisen tiedon katselun näytöllä. Käytännössä katselupalvelu on Web Map Service -rajapintapalvelu (WMS), jonka avulla toisella palvelimella paikkatietoaineistoa voidaan katsella karttakuvina. Paikkatietoaineistojen tuottajat asettavat aineistot karttakuvamuodossa saataville katselupalveluun. Palvelun toteutusta on tarkemmin kuvattu kohdassa Katselupalvelun toteutus. Paikkatietoikkunaan karttaikkunan karttatasot haetaan WMS-rajapintojen kautta eri organisaatioiden omilta palvelimilta.

Katselupalvelun toteutus -sivulla kuvataan, mitä muutoksia palvelun toiminnallisuuteen on tehtävä, että se täyttää INSPIRE-direktiivin ja toimeenpanosääntöjen vaatimukset.

Latauspalvelu

Latauspalvelu (download service) on palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle. Paikkatietoja voi olla myös mahdollista hakea reaaliaikaisesti standardimuotoisten kyselyjen avulla. Käytännössä latauspalvelun toteuttamiseksi on kolme vaihtoehtoa:

1) Web Feature Service -rajapintapalvelu (WFS), josta käyttäjä voi ladata paikkatietoja omalle tietokoneelle vapaasti rajattavien kyselyjen avulla

2) WFS-rajapintapalvelu, jonka avulla paikkatiedot voidaan siirtää palvelimelta omalle tietokoneelle tiettyjen ennalta määriteltyjen kyselyjen puitteissa

3) Atom-syötteen tarjoava palvelu, josta käyttäjä voi ladata ennalta määriteltyjä paikkatietotiedostoja omaan käyttöönsä

Latauspalvelun toteuttaminen tullaan ohjeistamaan myös julkisen hallinnon JHS 180 -suosituksessa Paikkatietojen sisältöpalvelut, jota päivitetään parhaillaan.

Latauspalvelua varten paikkatietoaineistoista on määriteltävä saatavilla olevien paikkatietotuotteiden sisältö ja rakenne. Paikkatietotuotteiden määrittelystä on laadittu julkisen hallinnon suositus JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely. Tietotuotemäärittelyssä määritellään paikkatietotuotteiden kohdetyypit, tietoelementit ja koodistot. Tietotuotemäärittelyt viedään Paikkatietoikkunaan myöhemmin liitettävään luettelopalveluun, jossa käyttäjä voi selailla tietotuotemäärittelyjä sekä niiden rakenneosia ja arvojoukkoja. Tietotuotemäärittelyjen tulee luettelopalvelussa olla kansainvälisten standardien ja Inspire-tietotuotemäärittelyjen mukaisia.

Lisätietoa latauspalvelun toteutuksesta

Muunnospalvelu

Muunnospalvelu (transformation service) on palvelu, joka mahdollista paikkatietoaineistojen muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. Muunnos voi kohdistua esimerkiksi käytettävään koordinaattijärjestelmään tai paikkatietoaineiston rakenteen määrittelevään skeemaan. Myös muunnospalvelut tullaan myöhemmin liittämään Paikkatietoikkunaan. Toistaiseksi Geodeettinen laitos on toteuttanut erillisen muunnospalvelun.

Käynnistyspalvelu

Käynnistyspalvelu (invoke service), joka mahdollistaa sekä paikkatietopalvelun edellyttämien syötteiden ja tulosteiden että useampia palveluita yhdistävien prosessien tai palveluketjujen määrittämisen. Se mahdollistaa myös prosessin tai palveluketjun ulkoisen verkkopalvelurajapinnan määrittämisen. Käynnistyspalvelua kutsutaan myös prosessigenerointipalveluksi tai ketjutuspalveluksi. Käynnistyspalvelun määrittely on kesken Inspire-direktiivin puitteissa.