Inspire stöd

I och med Inspire-direktivet blir många geodatamängder tillgängliga i alla EU-länder i en enhetlig form. På denna webbplats har vi samlat alla de viktigaste frågorna gällande Inspire-direktivet.

Direktiv, lag och förordning

I och med Inspire-direktivet många geodatamängder blir tillgängliga i alla EU-länder i en enhetlig form. Genomförandet av direktivet effektiverar användningen av rumslig information, ökar myndigheternas samarbete och skapar förutsättningar för utvecklingen av mångsidiga medborgartjänster. I Finland har en lag och förordning om en infrastruktur för geografisk information antagits för implementering av Inspire-direktivet. Läs mer

Förpliktigade myndigheter

Statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information räknas upp de myndigheter som underhåller datamängder som omfattas av direktivet. Enligt förordningen ska myndigheter som förvaltar geografisk information utarbeta metadata med avseende på datamängder och tjänster och lägga in dessa i söktjänsten, utarbeta och uppdatera interoperabla versioner av geodatamängderna och se till att datamängderna är tillgängliga i ett datanät för visning och overföring. Läs mer

Tidtabell

Nationella författningar samt Inspire-direktivet och genomförandebestämmelser, som utfärdats med stöd av direktivet, fastställer tidsgränser för genomförandet. Tidsplanerna varierar beroende på vilken bilaga datatemat hör till innehållsmässigt. Läs mer

Genomförandebestämmelser

Genomförandebestämmelser (implementing rules) är Europeiska kommissionens förördningar, som anger hur infrastrukturen för geografisk information ska genomföra i Europeiska Unionens medlemsstater. Förordningar har kompletterande tekniska anvisningar, som beskriver utförligare, hur komponenter av infrastrukturen ska genomföra i enlighet med internationella standarder. Läs mer

Geodatagrupper

I bilagorna I, II och III till Inspire-direktivet räknas upp 34 geodatagrupper (spatial data themes). Direktivet omfattas de datamängder som är i elektronisk form och offentliga samt ingår i geodatagrupper räknats upp i bilagorna. Läs mer

Förteckning för geodatamängder

I nationell förteckningen för geodatamängder räknas upp geodatamängder som omfattas av Inspire-direktivet. Delegationen för geografisk information underhåller förteckningen. Läs mer på finskspråkiga sidor

Specifikationer av dataprodukter

Specifikationer av dataprodukter beskriver innehållet och uppbyggnaden av europeiska geodataprodukten in enlighet med Inspire-direktivet. De utarbetas med avseende på alla geodatagrupper beskrivit i bilagorna I-III till direktivet. I framtiden myndigheter i alla Europeiska Unionens medlemsstater erbjuder geodata i en enhetlig form. Läs mer

Metadata

Geodatamängder och -tjänster beskrivs med hjälp av metadata. Myndigheter, som förvaltar geografisk information, ska utarbeta metadata åtminstone med avseende på geodatamängder och -tjänster som omfattas av Inspire-direktivet och räknats upp i nationell förteckningen för geodatamängder. Läs mer

Nättjänster

Med nättjänster avses i det här sammanhanget de tjänster som finns på internet och som är avsedda för att visa, behandla och omvandla geografisk information. Enligt Inspire-direktivet nättjänster är söktjänst, visningstjänst, nedladdningstjänst, omvandlingstjänst och starttjänst. Läs mer

Rapportering och övervakning

I genomförandet av Inspire-direktivet ingår rapportering och övervakning till EU-kommissionen. Rapporteringen sker med tre års mellanrum. Det beskriver hur direktivet har införlivats i den nationella lagstiftningen, hurdana anvisningar och stöd har getts i samband med genomförandet samt hur genomförandet övervakas och verksamhetskvaliteten säkras. Övervakningen sker årligen. Det gäller beskrivningen av metadata som gäller geodatamängder samt införandet av visnings- och nedladdningstjänster. Övervaknade datamängder och tjänster ingår i Inspire-direktivet. Läs mer

Standarder och rekommendationer

På denna sida presenteras standarder och JHS-rekommendationer om geografisk information grupperade enligt tema. Läs mer

Samarbetsorganisationer

Inspire-kommittén

Kommittén hjälper Europeiska Unionens kommission. Kommittés medlemmar representerar unionens medlemsstater. Jord- och skogsbruksministeriet representerar Finland som en nationell kontaktorganisation. Läs mer på kommitteens websidor

Delegationen för geografisk information

Delegationen koordinerar genomförandet av Inspire-direktivet i Finland. Läs mer

Inspire-nätverket

Nationell Inspire-nätverket stöder genomförandet av infrastruktur för geografisk information och Inspire-direktivet i Finland. Nätverket är öppet för alla. Läs mer

Inspire-sekteriatet

Inspire-sekretariatet stöder genomförandet av Inspire-direktivet och organiserar bl.a. Inspire-utbildning för myndigheter. Sekretariatet arbetar i Lantmäteriverket.

Inspire Forum

Europeiska Inspire Forum bjuder en möjlighet att följa genomförandet av Inspire-direktivet på den europeiska nivån. Läs mer på Inspire Forums websidor